gminne Jednostki organizacyjne


Urząd Miejski w OżarowieDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Ożarów

Statut przyjęty uchwałą Nr LI/385/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 października 2018 r.

W 2021 r. Rady Miejska w Ożarowie nie dokonywała zmian w treści Statutu.


regulamin organizacyjny urzędu Miejskiego

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ożarowie przyjęty Zarządzeniem Nr Or.I.15.2020 Burmistrza Ożarowa z dnia 29 maja 2020 r.

W 2021 r. Burmistrz Ożarowa nie dokonywał zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego.


regulamin pracy urzędu Miejskiego

Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie przyjęty Zarządzeniem Nr Or.30.2009 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 lipca 2009 r. z późn. zm.

W 2021 r. dwukrotnie dokonano zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie:

  • Zarządzeniem Nr 17.2021 Burmistrza Ożarowa z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie ustalonego Zarządzeniem Nr Or.30.2009 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie;

  • Zarządzeniem Nr 96.2021 Burmistrza Ożarowa z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie ustalonego Zarządzeniem Nr Or.30.2009 Burmistrza Ożarowa z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie: Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie.

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Ożarowie w 2021 r.

W 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Ożarowie zatrudniano 75 pracowników, w tym 81% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zwiększyło się o 5 pracowników. Jedno rozwiązanie współpracy odbyło się na mocy porozumienia stron, a powodem drugiego było przejście pracownika na emeryturę.


urząd w liczbach


11 961

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2021 r.


w tym:

2 029

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie

12 344

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2021 r.


w tym:

734

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie

7 968

założonych spraw w 2021 r.


60

spotkań burmistrza odbytych z mieszkańcami miasta w 2021 r.e-administracja


Zdjęcie dwóch mężczyzn przy ekranie telewizora.Gmina Ożarów zakończyła realizację projektu e-administracja, którego wartość wyniosła 1,129 mln zł, przy wkładzie własnym - 115 tys. zł.


- Projekt jest ważny z wielu powodów - mówi Burmistrz Marcin Majcher. - Przede wszystkim dziś trzeba mocniej włączać się w sieć internetową i internetowe połączenie z gminą. Nawet z tego powodu, że jesteśmy w okresie epidemii i nie bardzo jest wskazane, by mieszkańcy licznie docierali do budynku Urzędu Gminy. Teraz przez odpowiednie programy internetowe mogą zrealizować swoje wnioski, rozliczenia, otrzymać odpowiednie dokumenty. Taka właśnie silnie rozwinięta e-administracja jest bardzo wskazana. Przybliża mieszkańca do gminy pod względem informatycznym.

Zastępca Burmistrza Paweł Rędziak przypomina, że porozumienie w sprawie projektu zostało podpisane w 2019 r. i udało się go zrealizować zgodnie z harmonogramem i całą procedurą. Projekt dotyczył, najogólniej mówiąc, informatyzacji urzędu, ale również poprawy kontaktów z mieszkańcami. - Udało nam się zrealizować trzy główne zadania - podkreśla Zastępca Burmistrza Paweł Rędziak. - Po pierwsze, mamy ważny dla nas elektroniczny obieg dokumentów, platformę dla mieszkańców, która umożliwia kontakt z gminą na kilku poziomach. Mamy wykonanych 20 formularzy, wniosków, które można wypełniać elektronicznie, korzystając z podpisu profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym. Możemy elektronicznie zarządzać dokumentacją (EZD). Mieszkańcy mogą sprawdzać, jakie mają zobowiązania, należności do gminy z tytułu podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mogą tez uiścić należności, korzystając z platformy i bankowości elektronicznej. Ponadto dzięki projektowi gmina wykonała platformę e-sesja, ma możliwość nagrywania obrad i posiada licencję na oprogramowanie.

Paweł Rędziak nie ukrywa, że przed trzema laty nie było epidemii. Dzisiaj Premier RP wydaje rozporządzenie, które w praktyce zamyka również funkcjonowanie administracji publicznej. Dlatego projekt e-administracja doskonale wpisuje się w obecną sytuację. W tym trudnym czasie na pewno możliwość komunikacji internetowej rozwiązuje przynajmniej część problemów. Gmina chce w przyszłości stworzyć możliwość wysyłania pism drogą elektroniczną i nie korzystać z tradycyjnej poczty. Dzisiaj jeden list za potwierdzeniem odbioru kosztuje od 9 do 11 zł. Jeżeli gmina wydaje kilkanaście tysięcy decyzji, to na pewno byłaby to duża oszczędność. Nadal bolączką jest jeszcze brak światłowodów, szybkiego łącza internetowego. Szczególnie to widać dzisiaj, gdy dzieci uczą się zdalnie i cały funkcjonujący Internet jest przez nie wykorzystywany. Zatem przed gminą budowa dobrych łączy światłowodowych, które będzie można wykorzystywać bez żadnych ograniczeń.Jednostki organizacyjne gminy


Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli


Ożarów, Osiedle Wzgórze 54


Kierownik: Mirosława Stolarczyk

Zatrudnienie w 2021 r.: 5 pracowników

Przedszkole Publiczne w Ożarowie


Ożarów, Osiedle Wzgórze 52


Dyrektor: Jolanta Gołąb

Zatrudnienie w 2021 r.: 40 pracowników


Szkoła podstawowa w Janowicach


Janowice 11


Dyrektor: Anna Kubala

Zatrudnienie w 2021 r.: 21 pracowników

Szkoła Podstawowa w Pisarach


Pisary 63


Dyrektor: Marzena Okręt

Zatrudnienie w 2021 r.: 27 pracowników


Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki


Ożarów, Osiedle Wzgórze 54


Dyrektor: Katarzyna Swacha

Zatrudnienie w 2021 r.: 96 pracowników

PUBLICZNY ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W LASOCINIE


Lasocin, ul. Rynek 17


Dyrektor: Lidia Stec

Zatrudnienie w 2021 r.: 35 pracowników


Świetlica Środowiskowa


Miejsca działania:

MGOK w Ożarowie

OSP w Wyszmontowie

SP w Pisarach

SP w Lasocinie

SP w Janowicach


Kierownik: Barbara Kasińska

Zatrudnienie w 2021 r.: 22 pracowników

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie


Ożarów, ul. Leona Mazurkiewicza 19


Kierownik: Małgorzata Dębniak

Zatrudnienie w 2021 r.: 21 pracowników


Środowiskowy Dom Samopomocy w Ożarowie


Ożarów, ul. Mazurkiewicza 25


Kierownik: Jolanta Sobczyk

Zatrudnienie w 2021 r.: 9 pracowników

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie


Ożarów, ul. Spacerowa 10


Dyrektor: Władysław Trytko

Zatrudnienie w 2021 r.: 41 pracowników


Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie


Ożarów, ul. Stodolna 3


Dyrektor: Marian Sus

Zatrudnienie w 2021 r.: 13 pracowników

Biblioteka Publiczna IM. WITOLDA GOMBROWICZA w Ożarowie


Ożarów, ul. Spacerowa 12


Dyrektor: Jolanta Banach

Zatrudnienie w 2021 r.: 12 pracowników


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Ożarów, ul. Partyzantów 13


Kierownik: Krzysztof Antoniewski

Zatrudnienie w 2021 r.: 28 pracowników

Kryta Pływalnia "Neptun" w Ożarowie


Ożarów, ul. Ostrowiecka 4a


Dyrektor: Zbigniew Mistrzyk

Zatrudnienie w 2021 r.: 25 pracowników


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka Z o.o.


Ożarów, ul. Partyzantów 13


Prezes: Jarosław Pastuszka

Zatrudnienie w 2021 r.: 11 pracowników