współpraca z organizacjami pozarządowymi


WARTOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW

na realizację zadań publicznych

w 2021 r.:

463 303


Program współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r., został uchwalony uchwałą Nr XLIV/297/2021 roku Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/282/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 20 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022. Uchwalenie programu poprzedzone było konsultacjami z organizacjami pozarządowymi, które odbyły się w dniach od 13.10.2020 r. do 28.10.2020 r. Program realizowany był w zakresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Celem głównym Programu było:

 • zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych,

 • umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

 • tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,

 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,

 • prowadzenie nowatorskich i efektywniejszych działań na rzecz mieszkańców,

 • zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

 • poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych,

 • tworzenie systemowych rozwiązań ważnych dla funkcjonowania gminy.

Współpraca Gminy Ożarów obejmowała obszary określone w art. 4 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), określone w Programie współpracy. Zadania publiczne w 2021 r. zlecano organizacjom w ramach otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem konkursów w związku z zaistnieniem przesłanek określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


6

Liczba organizacji uczestniczących w przedsięwzięciach organizowanych na rzecz tych organizacji w 2021 r.

1

Liczba skonsultowanych z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

2

Liczba ogłoszonych konkursów na realizację zadań

2

Liczba ofert złożonych przez organizacje do konkursów na realizację zadań publicznych

7

Liczba ofert złożonych przez organizacje o realizację zadań publicznych z pominięciem konkursów

5

Liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy Ożarów na realizację zadań publicznych

10

Liczba inicjatyw realizowanych przez organizację objętych patronem Burmistrza Ożarowadotacje celowe na realizację zadań publicznychZ zakresu upowszechnienia kultury fizycznej - zrealizowano następujące zadania:

 • Międzyzakładowy Klub Sportowy „ALIT” w Ożarowie ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów, zrealizowano zadanie pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2021 r.” - kwota dotacji 270.000,00 zł.

Termin realizacji zadania od dnia 23.03.2021 r. do 30.12.2021 r.


 • Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji I Turystyki „PELETON”, z siedzibą w 90-229 Łódź, ul. Kamińskiego 18, zrealizowano zadanie pn.: „32. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków” - kwota dotacji 5.000,00 zł.

Termin realizacji zadania od dnia 15.06.2021 r. do 30.06.2021 r.


 • Międzyzakładowy Klub Sportowy „ALIT” w Ożarowie ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów, zrealizowano zadanie pn.: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu” - kwota dotacji 9.000,00 zł.

Termin realizacji zadania od 02.11.2021 r. do 15.11.2021 r.


 • Międzyzakładowy Klub Sportowy „ALIT” w Ożarowie ul. Leśna 2, 27-530 Ożarów, zrealizowano zadanie pn.: „Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu” - kwota dotacji 6.000,00 zł.

Termin realizacji zadania od 25.11.2021 r. do 30.12.2021 r.

Zdjęcie kobiet spacerujących z kijkami nordic walking
Zdjęcie osób siedzących na ławeczkach przy drewnianej altance.
Zdjęcie osób w kijkami nordic walking.
Zdjęcie chłopców grający w piłkę.
Zdjęcie kobiet trzymających plakat.
Zdjęcie przedstawia wręczanie medali.


Z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zrealizowano następujące zadanie:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie, oś. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów, zrealizowano zadanie pn.: Realizacja Programów Profilaktycznych w Placówkach Oświatowych” - kwota dotacji 9.890,00 zł.

Termin realizacji zadania od 20.09.2021 r. do 15.10.2021 r.


Z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - zrealizowano następujące zadania:

 • Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców „INICJATYWA”, 27-530 Ożarów, zrealizowano zadanie pn.: „Historyczny sztandar SPP Inicjatywa Ożarów” - kwota dotacji: 9.770,00 zł.

Termin realizacji zadania od 15.06.2021 r. do 15.07.2021 r.

 • Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców „INICJATYWA”, 27-530 Ożarów, zrealizowano zadanie pn.: „Historyczny sztandar SPP Inicjatywa Ożarów” - kwota dotacji: 9.860,00 zł.

Termin realizacji zadania od 01.09.2021 r. do 30.09.2021 r.

„Historyczny sztandar SPP Inicjatywa Ożarów” - zdjęcie nr 1.
„Historyczny sztandar SPP Inicjatywa Ożarów” - zdjęcie nr 2.
Zdjęcie odznaczenia Wójta Gminy Ożarów.
Zdjęcie osób trzymających wyróżnienie na 20-leciu stowarzyszania prywatnych przedsiębiorstw.


Z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i działalności lokalnych - zrealizowano następujące zadanie:

 • Stowarzyszenie Ożarowska Akademia Seniora, ul. Tadeusz Kościuszki 16, 27-530 Ożarów, zrealizowano zadanie pn.: „Zakup Strojów dla członków zespołu śpiewaków, funkcjonującego przy dziennym domu i Klubie Senior +” - kwota dotacji 3.100,00zł.

Termin realizacji zadania od 10.08.2021 r. do 20.11.2021 r.


Z zakresu pomocy społecznej - zrealizowano następujące zadanie:

 • Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności, z siedzibą w Aleja 3-go Maja 73, 27-400 Ostrowiec Św. zrealizowano zadanie pn.: „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy Ożarów” - kwota dotacji 5.000,00 zł.

Termin realizacji zadania od 19.04.2021 r. do 17.12.2021 r.


Z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - zrealizowano następujące zadanie:

 • Business Gold Group Sp. z o.o., ul. Jana Karczewskiego 9, 28-300 Jędrzejów zrealizowano zadanie pn.: „Realizacja usług opiekuńczych i asystenckich poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych i wsparć integracyjnych” - kwota dotacji 229.080,00 zł.

Termin realizacji zadania od 21.07.2020 do 10.03.2022 r.