sprawy społeczne oraz zdrowie


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Gminy Ożarów. Do najważniejszych z nich należą:

   • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ożarów na lata 2021-2027;

   • Gminny program Wspierania Rodziny dla Gminy Ożarów na lata 2019-2021;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ożarów na lata 2018-2022;

   • Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023;

   • Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021, realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;

   • Projekt "Usługi indywidualnego transportu door-to-door";

   • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.Wartość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

21 059 703
+1,05%
do roku 2020Stabilny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wiąże się z kontynuowaniem działań Gminy Ożarów skupiających się na zapewnieniu wsparcia materialnego dla mieszkańców. Niemniej, warto zauważyć, że w odniesieniu do 2020 r., zauważalne jest zmniejszenie liczby dzieci. Znajduje to odzwierciedlenie w wartości wypłaconych świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 9,6 mln zł podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 9,3 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci.


14 624 377

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

879 648

Wydatki na bieżące utrzymanie OPS

2 004 480

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (wydatki z dotacji UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W 2021 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

 • systemu finansowego wsparcia rodzin;

 • pomocy w długotrwałej lub ciężkiej chorobie;

 • likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych;

 • ograniczaniu skutków bezrobocia;

 • przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Gminie Ożarów w 2021 r. były długotrwała lub ciężka choroba bezrobocie oraz niepełnosprawność. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony OPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest wzrost rodzin potrzebujących wsparcia w 2021 r.

W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 247 rodzin, a niepieniężnymi 214 rodzin. Pracę socjalną świadczono wobec 228 rodzin.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. OPS wydatkował 17,6 mln , z czego 14,3 mln zł pochodziło ze środków zewnętrznych a 3,4 mln zł stanowiło środki własne gminy.

W trakcie 2021 r. OPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów tj. "Senior Na Plus", "Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Ożarów", "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023", "Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020", "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", "Senior+", "Opieka 75+", czy "Wspieraj Seniora". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej OPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe, takie jak organizacja i koordynowanie punktu interwencji kryzysowej, a także prowadzenie miejsc spotkań dla seniorów.


wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.


Senior Na Plus

Od 2020 r. Gmina Ożarów przystąpiła do partnerstwa z Fundacją Restart i realizacji w ramach tego partnerstwa projektu Senior Na Plus.

W 2021 r. kontynuowano dzienną stacjonarną działalność opiekuńczą dla seniorów, zajęcia ruchowe, ogrodnicze, plastyczne, kulinarne oraz prozdrowotne. Zakupiono zużywalne materiały na zajęcia plastyczne oraz kulinarne. Dokonano dodatkowego doposażenia klubów. Udzielono dotacji na organizację wyjazdów kulturalnych oraz wsparć integracyjnych. W 2021 r. wydatkowano kwotę 346.772,72 zł, w tym 264.573,12 zł z dofinansowania.

Koszt jaki poniosła Gmina Ożarów w ramach utworzenia nowych Klubów to koszt związany z zatrudnieniem opiekunów. Nowe kluby cieszą się dużym zainteresowaniem i powodzeniem wśród seniorów.

Zdjęcie seniorów w pływających w basenie.


Deinstytucjonalizacja opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Gminie Ożarów

Celem głównym projektu jest deinstytucjonalizacja opieki nad osobami z terenu Gminy Ożarów, potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez rozwój alternatywnych form opieki zorganizowanej w czterech Klubach Seniora w Sobowie, Wyszmontowie, Czachowie oraz Glinianach oraz usługi społecznej świadczonej w społeczności lokalnej w mieszkaniu wspomaganym w Ożarowie przy ul. Jasnej 1. W ramach projektu, Gmina Ożarów:

 • doposażyła cztery Kluby Seniora w Czachowie, Wyszmontowie, Glinianach oraz Sobowie - dofinansowanie 35.640,00 zł - wydatek 37.243,39 zł;

 • dokonała adaptacji Mieszkania Wspomaganego-Treningowego w Ożarowie - dofinansowanie 81.500,00 zł - wydatek 150.000,00 zł;

 • doposażyła Mieszkanie Wspomagane-Treningowe w Ożarowie - dofinansowanie 16.668,00 zł - wydatek 16.668,00 zł;

 • zatrudnia opiekunów w Mieszkaniu Wspomaganym-Treningowym (3 x 1/1 etat) - otrzymała dofinansowanie 361.950,00 zł;

 • zatrudnia opiekunów w czterech Klubach Seniora (4 x ½ etatu) - otrzymała dofinansowane 176.000,00 zł;

 • otrzymała dofinansowanie na zakup produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków w Mieszkaniu w Ożarowie w wysokości 5.880,00 zł;

 • otrzymała dofinansowanie na zakup środków czystości oraz bieżące utrzymanie 4 Klubów Seniora w wysokości 6.380,00 zł;

Fundacja Restart w ramach projektu zatrudnia osoby prowadzącą zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne, zajęcia ruchowe, warsztaty muzyczne, zajęcia prozdrowotne oraz indywidualnego coacha. Dokonuje zakupu zużywalnych materiałów na zajęcia plastyczne oraz kulinarne. Realizuje działalność społeczną w postaci wyjazdów kulturalnych. Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie 566.591,60 zł.

Wartość projektu 1.381.569,60 zł dofinansowanie 1.260.609,60 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2021-30.06.2023

zdjęcie kobiet z medalami.
Zdjęcie osób pod budynkiem świetlicy - Klub seniora.
zdjęcie mężczyzn z kijkami nordic walking.
Zdjęcie seniorów jedzących posiłek na świeżym powietrzu.
Zdjęcie osób przy stole wykonujące prace.


Door to door

Gmina Ożarów realizuje umowę grantową "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Gmina Ożarów uzyskała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup 9-osobowego Renault Trafic do indywidualnego transportu door-to-door. Uroczystość przekazania samochodu odbyła 24 maja 2021 r. w obecności władz gminy, kierownictwa Ośrodka Pomocy Społecznej i zaproszonych gości. Usługa transportu indywidualnego świadczona jest bezpłatnie dla mieszkańców gmin którzy potrzebują wsparcia w zakresie mobilności, ukończyli 18 rok życia, posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub nie posiadają orzeczenia, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną sprawność.

Usługa transportowa zabezpiecza potrzeby mobilne w obszarze aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i kulturalnej. Dzięki usłudze dotarcie do urzędu, biblioteki czy rehabilitanta stanie się prostsze. W gminie osób potrzebujących takiego wsparcia przybywa z każdym dniem.

Całkowita wartość projektu wynosi: 380.830,00zł.

Dofinansowanie ze środków UE: 320.963,52zł.

Zdjęcie auta ze znaczkiem "niepełnosprawni".
Zdjęcie osób pod budynkiem.
Zdjęcie osób siedzących w sali.
zdjęcie osób zebranych w sali.

mieszkanie treningowe

Przy ulicy Jasnej oddane zostało do użytkowania mieszkanie treningowe, które przeznaczone jest dla osób z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Mieszkanie treningowe o powierzchni 40 metrów kwadratowych zostało przygotowane w budynku komunalnym. W lokalu przeprowadzono kapitalny remont oraz zadbano o kompleksowe wyposażenie mieszkania, sprawiając, że jest gotowe do użytkowania.

Oddane mieszkanie jest przeznaczone dla dwóch osób plus jednego opiekuna. Uczestnicy organizują sobie codzienne życie, robią zakupy, przygotowują posiłki oraz dbają o porządek. Mają możliwość korzystania z działających na terenie instytucji, biblioteki, ośrodka kultury, środowiskowego domu, klubu seniora, obiektów sportowych. W ramach projektu zostały zatrudnione trzy osoby, opiekunowie, którzy pomagają w organizacji codziennych zajęć, zapewniają pomoc i fachowy nadzór przez 24 godziny na dobę.


Dodatkowe działania podejmowane w związku z integracją społeczną

 • Wianki z Seniorami

W siedzibie Dziennego Domu Samopomocy i Klubu Senior Plus w Ożarowie w dniu 24 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie, które nawiązywało do tradycji nocy świętojańskiej, wicia wianków, szukania kwiatu paproci. W święcie uczestniczyło ponad 60 osób. Wszyscy wyrazili zadowolenie, że mogli się spotkać w dużym gronie.

 • Posiłek w szkole i w domu

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w dwóch formach tj. w naturze w ramach przyznanego gotowego posiłku, a dla osób wymagających stosowania szczególnej diety w formie zasiłku celowego. Łącznie, Programem objęto 443 osoby. Z zasiłku celowego skorzystało 98 osób. Ogólny koszt Programu wyniósł 192.468,60, z czego dotacja z budżetu państwa 124.668,60 zł

 • Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie przy współpracy z Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu udzielił pomocy w formie produktów żywnościowych. Najbardziej Potrzebującym w ramach programu rozdysponowano ponad 38 ton produktów żywnościowych. Pomoc trafiła do 900 osób z Gminy Ożarów, tj. 351 rodzin. Ponadto w ramach programu, w 2021 r. dla osób korzystających z pomocy żywnościowej odbyło się 5 spotkań-warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących.

 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Od 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie realizuje resortowy program ministerialny "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Na realizację zadania w 2021 Gmina Ożarów otrzymała dofinansowanie w kwocie 45.304,89 zł. Program jest realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program ten bardzo dobrze wpisuje się w strategię pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych. W 2021 r. tą forma pomocy objęto 13 osób.

 • Wspieraj Seniora

W 2021 roku w ramach programu "Wspieraj Seniora" Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie otrzymał 24 zgłoszenia. Gmina Ożarów otrzymała dofinansowanie z rządowego Programu "Wspieraj Seniora". Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie przeznaczył z dotacji otrzymanej na realizacje programu w 2021 r. kwotę 11.870,24 zł.

Zdjęcie Burmistrza Ożarowa i kobiet we wiankach.ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OżarowieW Gminie Ożarów funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność, liczącego 34 statutowe miejsca, ŚDS finansowana jest ze środków na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przekazywanych przez Wojewodę oraz środków własnych gminy. W 2021 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie skorzystało łącznie 40 osób w różnym przedziale wiekowym. W trakcie 2021 r. przyjętych zostało 5 osób, natomiast odeszło 6 osób. Średnio dziennie w roku 2021 w Środowiskowym Domu Samopomocy przebywało 22,82 uczestników, co stanowi 67,12 % wykorzystania przyznanych miejsc.

Celem działalności jednostki jest przede wszystkim zapewnienie dziennego wsparcia dla osób wymagających pomocy z uwagi na posiadane niepełnosprawności. Najważniejsze zadania domu są związane działaniami wspomagająco-aktywizującymi, które dotyczą zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, dążenia do usamodzielnienia oraz integracji społecznej, w szczególności poprzez organizację szerokiego zakresu treningów oraz pomocy w sprawach życia codziennego.

Działania podejmowane w 2021 r. przez pracowników Środowiskowego Dom Samopomocy w Ożarowie pozwoliły na realizację wyznaczonego planu pracy oraz harmonogramu imprez kulturalnych. Pomimo trwania stanu epidemii, starano się zapewnić systematyczny dostęp do terapii zajęciowej oraz treningów poprawiających funkcjonowanie podopiecznych, takich jak:

 • trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej;

 • treningi z zakresu profilaktyki COVID-19;

 • trening budżetowy;

 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych;

 • reedukacja;

 • zajęcia w pracowniach terapeutycznych;

 • poradnictwo specjalistyczne;

 • terapia psychologiczna;

 • wsparcie w zakresie konsultacji lekarskich i dbałości o stan zdrowia.

Szczegółowe dane dotyczące udzielanej pomocy, zostały przedstawione w Sprawozdaniu z działalności za rok 2021 Środowiskowego Domu Samopomocy w Ożarowie.

Zdjęcie grupowe osób na tle morza.
Zdjęcie osób z kijkami nordic walking nad morzem.zdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, przede wszystkim ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniały one tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły ponad 180 tys. zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych.

Świetlica Środowiskowa

Jednym z głównych obszarów profilaktyki przeciw uzależnieniom jest prowadzenie Świetlic Środowiskowych. W założeniu, są w nich tworzone prawidłowe warunki rozwoju oraz zapewnia się opiekę wychowawczą dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonym demoralizacją lub uzależnieniem oraz wspomaganie rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świetlica działa w pięciu punktach na terenie Gminy Ożarów.


W filiach Świetlicy organizowane są zajęcia, których celem jest integracja lokalnego środowiska. Wiosną dzieci uczestniczyły w akcji "Dbam i sprzątam miejsca, w których odpoczywam". Jest to działanie zmierzające do rozbudzenia poczucia świadomości i odpowiedzialności za czystość i estetykę swojego miejsca zamieszkania. Z kolei w czerwcu we wszystkich filiach Świetlicy zorganizowano Dzień Sportu. Wspólne gry i zabawy zostały uwieńczone biesiadą przy grillu lub ognisku. W okresie wakacji 2021 roku zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W czasie pobytu dzieci mogły również spędzić czas w planetarium. Zorganizowano także pożegnanie wakacji. Celem tej imprezy była integracja uczestników projektu. Zwrócono również szczególną uwagę na przepisy BHP związane z powrotem dzieci do szkoły. W czasie organizowanych zajęć sportowych i wycieczek rowerowych omawiane były zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego oraz przepisy ruchu drogowego. W miesiącu wrześniu 2021 r. w ramach projektu "Start po zdrowie" zorganizowano przy współpracy z MKS Alit Ożarów szereg rozgrywek w piłkę nożną.

Na zajęciach plastycznych wykonywano prace związane tematycznie ze obchodzonymi świętami narodowymi lub innymi ważnymi okresami w kalendarzu. W Świetlicy Środowiskowej realizowane były warsztaty w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odbyły się min :

 • zajęcia z elementami socjoterapii (poznawanie siebie, rozładowanie napięć, ekspresja lęków i obaw);

 • zajęcia profilaktyczne;

 • zajęcia o tematyce prozdrowotnej;

 • pogadanki tematyczne;

 • zajęcia o tematyce antyalkoholowej;

 • zajęcia o przeciwstawianiu się uzależnieniom i nałogom.

Działalność Świetlic jest dokumentowana. Zdjęcia są udostępniane za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy oraz przez portal internetowy Facebook. Każda filia Świetlicy Środowiskowej posiada swoją stronę na portalu społecznościowym, dzięki temu Rodzice oraz społeczność Gminy Ożarów może obserwować działalność, prace, zajęcia oraz uzyskane efekty w czasie pobytu dzieci na Świetlicy.

Zdjęcie dzieci wykonujące prace lekcyjne.
Zdjęcie dzieci trzymających plakat.
Zdjęcie dzieci pod altanką.
Zdjęcie dzieci malujących kredą na chodniku.
Zdjęcie przedstawia dzieci na podeście od fitness.


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie, w ramach działalności statutowej i na zasadach określonych przepisami prawa świadczy usługi głównie dla mieszkańców Gminy Ożarów. W 2021 r., oprócz usług w zakresie konsultacji lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej i lekarzy specjalistów, wykonywano również pełen zakres badań laboratoryjnych, a także działalność obejmującą stomatologię, fizjoterapię oraz badania ultrasonograficzne.

W 2021 r. zakupiono nowy specjalistyczny sprzęt przeznaczony do:

 • laboratorium diagnostycznego;

 • poradni okulistycznej;

 • wykonywania badań hormonalnych.

amodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ożarowie - zdjęcie budynku.


Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy Gminy Ożarów zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie Gminy Ożarów dostępne były punkty, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.

Działania burmistrza, radnych oraz pracowników gminnych instytucji skupiały się na stworzeniu możliwości do zaszczepienia przeciw COVID-19 oraz zaangażowania w akcję promocyjną szczepień przeciw COVID-19. W ramach wysiłków podjętych przez personel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie przygotowano, uruchomiono i zapewniono funkcjonowanie punktu szczepień. Przeprowadzono także akcję szczepień podczas uroczystego otwarcia nowej świetlicy w Sobowie oraz w trakcie imprezy plenerowej Piknik Ożarów organizowanej przez gminę i Cement Ożarów na Placu Targowym przy ulicy Kościuszki.

Ponadto, gmina pomagała w realizacji zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Efektem podjętych działań było zaszczepienie ponad 5 tys. mieszkańców Gminy Ożarów.

Zdjęcie przedstawia plakat informujący o Narodowym Programie Szczepień Ochronnych przeciw COVID-19

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.