REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Gminę Ożarów w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu Uchwał Rady Miejskiej stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ożarów, które jest dokumentem o charakterze planistycznym, określającym politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.


Istotna część zadań burmistrza w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.16


dokumentów i programów strategicznych miasta było realizowanych w 2021 r.,
w tym:
3

z obszaru

ochrony środowiska

6

z obszaru

pomocy społecznej

1

o charakterze

ogólnym


1

z obszaru

ładu przestrzennego

1

z obszaru

gospodarki komunalnej

2

z obszaru

ochrony zdrowia

1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

rewitalizacji


Krótki opis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymProgram Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIII/220/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.

Cel: Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Ożarów i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu realizowano następujące działania:

 • zakup strojów dla członków zespołu śpiewaków funkcjonującego przy Dziennym Domu i Klubie Senior +;

 • realizacja programów profilaktycznych w placówkach oświatowych;

 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 • organizacja XXXII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Solidarności" i Olimpijczyków;

 • organizacja jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Inicjatywa;

 • zakup sztandaru dla Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Inicjatywa Ożarów.

Szczegółowe informacje odnośnie realizacji Programu zawarto na dedykowanej podstronie Raportu Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Inicjatywa - zdjęcie 1.
Jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia Prywatnych Przedsiębiorców Inicjatywa - zdjęcie 2.


Warto zauważyć, iż 2021 r. trwały prace związane z opracowaniem następujących dokumentów strategicznych:

 • Strategia Rozwoju Gminy Ożarów na lata 2021-2030 - podjęto Uchwałę nr XXXV/237/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ożarów na lata 2021-2030;

 • Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonowania Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021-2030 - podjęto Uchwałę nr XXXVIII/254/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021-2030;

 • Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030 - podjęto Uchwałę nr XL/264/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ożarów porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030.

Prace związane z przygotowaniem i uchwaleniem w/w dokumentów strategicznych są kontynuowane w 2022 r.programy Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJStrategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Ożarów na lata 2021- 2027

Podstawa prawna: Strategia została przyjęta do realizacji na mocy Uchwały Nr XXX/190 /2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Ożarów na lata 2021-2027.

Cel: Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Ożarów, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszej Strategii podejmowano działania mające na celu dążenie do zapewnienia mieszkańcom Gminy Ożarów jak najwyższego poziomu życia i stworzenia im warunków do wszechstronnego rozwoju. Realizowano szereg programów, szczegółowo opisanych poniżej.

Informacje z zakresu pomocy społecznej zawarto także na dedykowanej podstronie niniejszego raportu Sprawy społeczne oraz zdrowie.


Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ożarów na lata 2018-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały XLII/317/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Ożarów na lata 2018-2022".

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu realizowano następujące działania:

 • funkcjonował Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który tworzył grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach;

 • oferowano pomoc socjalną, psychologiczną i prawną;

 • zakupiono broszury, ulotki i plakaty przedstawiające problem przemocy.


Gminny program Wspierania Rodziny dla Gminy Ożarów na lata 2019-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Ożarów na lata 2019-2021.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminie Ożarów, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu zatrudniony jest asystent rodziny, który pracuje z 12 rodzinami, w których wychowuje się 33 dzieci. W pieczy zastępczej przebywa 12 dzieci. Rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oferowane jest wsparcie psychologa i prawnika. Na terenie Gminy Ożarów działa 5 świetlic środowiskowych.


Program "Posiłek w szkole i w domu".

Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023.

Cel: Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Realizacja w 2021 r.: W ramach programu udzielano wsparcia poprzez dożywianie dzieci w formie gorącego posiłku w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich oraz organizowano pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Posiłki wydawano w Jadłodajni Świętego Brata Alberta (w jadłodajni posiłek otrzymywało 9 osób). Do szkół w Pisarach i Janowicach przygotowywano posiłki w ZSO w Ożarowie i dowożono je w termoportach. Dożywianiem w szkołach objętych zostało 30 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 64 uczniów szkół podstawowych i średnich. Pomoc w formie zasiłku celowego otrzymało 375 rodzin.

W roku 2021 Programem objętych zostało ogółem 443 osoby na kwotę 192.468,60 zł, w tym 341 osób mieszkających na wsi. Na realizację Programu przeznaczono środki w łącznej wysokości 192.468,60 zł (w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 124.468,60 zł).


Logo "Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych".

Projekt "Usługi indywidualnego transportu door-to-door"

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXI/210/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie realizacji projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door".

Cel: Projektem objęci są niepełnosprawni oraz osoby z trudnościami w poruszaniu się, którzy wymagają wsparcia w zakresie mobilności. Korzystanie z usługi door-to-door zwiększa szanse rozwoju poprzez udział w edukacji, korzystaniu z infrastruktury społecznej i zwiększeniu aktywności zawodowej.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu świadczono bezpłatną usługę transportową door-to-door dla mieszkańców gminy, którzy:

 • ukończyli 18 rok życia;

 • i posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne;

 • lub nie posiadają orzeczenia, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia mają ograniczoną sprawność.

Całkowita wartość projektu wynosi 380.830,00 zł, w tym dofinansowanie ze Środków UE w wysokości 320.963,52 zł. Program jest kontynuowany w 2022 r.

Zdjęcie przedstawia świecenie samochodu dla przewozu niepełnosprawnych.
Zdjęcie kobiet i mężczyzn przed budynkiem.

program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXVIII/251/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia16 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Cel: Usługi asystenta są wsparciem dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Realizacja w 2021 r.: Program był realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego. Na realizację zadania w 2021 r. Gmina Ożarów otrzymała dofinansowanie w kwocie 45.304,89 zł. Tą forma pomocy objęto w 2021 r. 13 osób.
programy Z OBSZARU OCHRONY ZDROWIAGminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXI/203/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.

Cel: Niniejszy Program ma na celu przede wszystkim podniesienie wiedzy mieszkańców w zakresie problemów związanych z używaniem środków psychotropowym oraz udzielenie pomocy osobom i rodzinom, które zmierzają się z problemem narkomanii. Ważnym elementem Programu jest także prowadzenie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych gminy.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu realizowano następujące działania:

 • prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w środowisku (zakup ulotek, plakatów, udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych);

 • edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych (warsztaty profilaktyczne);

 • szkolenie w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych.

Na realizację Programu w 2021 r. przeznaczono środki w łącznej wysokości 8.520,00 zł.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały XXXI/202/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

Cel: Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu realizowano następujące działania:

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i wychowawczej w szczególności dla dzieci i młodzieży (warsztaty profilaktyczne, prelekcje dla rodziców);

 • edukacja publiczna w zakresie profilaktyki uzależnień (zakup ulotek, plakatów, udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych);

 • organizacja szkoleń dla przedstawicieli różnych zawodów, instytucji, członków GKRPA; utrzymanie Klubu Abstynenta „ASTER”;

 • prowadzenie punktu poradnictwa prawnego;

 • działalność punktu konsultacyjno-informacyjnego, składanie wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Na realizację Programu w 2021 r. przeznaczono środki w łącznej wysokości 144.745,40 zł.

Zdjęcie rysunku.
Zdjęcie kobiet trzymających Złoty Certyfikat.
Złoty Certyfikat dla Miasta Ożarów.programy Z OBSZARU ŁADU PRZESTRZENNEGOStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ożarów w Granicach Administracyjnych Gminy

Podstawa prawna: Studium zostało przyjęte do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXV/259/2013 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 r. (z późn. zm.).

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. podjęto następujące Uchwały:

 • Uchwała Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 marca 2021 r. przystąpienia do sporządzenia „Zmiany cząstkowej pierwszej zmiany Nr I Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Sobów, Gmina Ożarów”;

 • Uchwała Nr XLII/276/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmiany cząstkowej pierwszej Zmiany Nr I Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Miejscowości Sobów, Gmina Ożarów.
programy Z OBSZARU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJWieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ożarów na lata 2021-2026

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIII/218/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Ożarów na lata 2021-2026.

Cel: Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Ożarów, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu realizowano następujące działania:

 • przyznano trzy mieszkania komunalne;

 • dokonano przeglądów technicznych budynków i lokali mieszkalnych;

 • wykonano remonty zabezpieczające w poszczególnych lokalach mieszkalnych;

 • nastąpiła wymiana ogrzewania z węglowego na gazowe (1 mieszkanie) oraz budowa przewodów kominowych, docieplenie budynku (1 budynek);

 • zakupiono dwa budynki.
programy Z OBSZARU GOSPODARKI KOMUNALNEJProgram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIV/228/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ożarów w 2021 r..

Cel: Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu realizowano następujące działania:

 • odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku;

 • adopcje, sterylizacja, kastracja oraz znakowanie zwierząt;

 • opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie.
programy Z OBSZARU OCHRONY ŚRODOWISKAProgram usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ożarów na lata 2012 – 2032

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXV/188/2012 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ożarów na lata 2013-2032".

Cel: Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy w perspektywie czasowej do 2032 r.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego programu zostały zdemontowane, zdeponowane, zapakowane i przetransportowane na składowisko odpady niebezpieczne (137,402 Mg płyt cementowo-azbestowych z 68 nieruchomości). Rzeczywista masa 1m2 płyty azbestowo- cementowej wynosiła 15 kg. Łączny koszt zrealizowanego zadania wyniósł 41.216,08 zł, gdzie cena jednostkowa demontażu, transportu i unieszkodliwiania wynosiła 6,00 zł brutto za m2, a cena jednostkowa za transport i unieszkodliwianie 4,35 zł brutto za m2.


Program dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Ożarów

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXVIII/255/2021 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Ożarów.

Cel: Program obejmuje dofinansowanie inwestycji, ze środków własnych gminy Ożarów, polegających na wymianie źródła ciepła na ekologiczne i/lub montażu instalacji fotowoltaicznej. Możliwa do pozyskania kwota dofinansowania wynosi 2.000 zł na zadanie.

Realizacja w 2021 r.: Dofinansowano 67 wniosków na kwotę 134.000,0 zł


Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Ożarów na lata 2019 - 2035

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały XXVIII/181/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia ''Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Ożarów na lata 2019 -2035".

Cel: Celem niniejszego dokumentu jest określenie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji w celu pełnego wykorzystania potencjału elektromobilności na terenie gminy. W Strategii zawarto harmonogram działań, pozwalający optymalnie wykorzystać dostępne zasoby i sprostać potrzebom transportowym i środowiskowym. Podejmowane działania mają przyczynić się do redukcji emisji lokalnej szkodliwych substancji do powietrza oraz do obniżenia poziomu hałasu.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. nie podejmowano działań w ramach niniejszej Strategii.
programy Z OBSZARU REWITALIZACJIProgram Rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 2016-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały XLIV/332/2018 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie aktualizacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów na lata 2016-2023".

Cel: Celem programu jest realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców.

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszego Programu realizowano następujące działania:

 • budowa oczyszczalni ścieków;

 • remont II piętra w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie;

 • doposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach z terenu gminy Ożarów.


Warto nadmienić, iż w 2020 r. podjęto Uchwałę Nr XXXI/208/2020 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie wystąpienia z apelem o ujęcie inwestycji budowy Obwodnicy Ożarów i Wyszmontów w Programie Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r). Apel został przesłany do posłów z terenu woj. Świętokrzyskiego z prośbą o interwencję w sprawie ujęcia budowy obwodnicy w Programie.