INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2021 r.:

7 746 726
+6,29%
do roku 2020


Główne kierunki wydatków majątkowych Gminy Ożarów w 2021 r.


Łączne wykonanie wydatków majątkowych Gminy Ożarów w 2021 r. wyniosło 7,75 mln zł.

Poziom wykonania wydatków majątkowych w gminie wyraźnie wskazuje jej priorytetowe kierunki rozwoju. Blisko połowa wydatków majątkowych w 2021 r. była skoncentrowana na realizacji działań z zakresu gospodarki komunalnej. Kolejnymi wiodącymi obszarami wydatków majątkowych były budowa i przebudowa dróg oraz oświata i wychowanie.

Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych w 2021 r. w poszczególnych obszarach funkcjonowania gminy z uwzględnieniem wykonanych kwot. Wykaz oraz szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta również w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.INWESTYCJE W gospodarkę komunalną i ochronę środowiska

Łączna wartość wykonania zadań: 3.750.218,46Każdego roku z budżetu gminy inwestuje się w gospodarkę odpadami zarówno stałymi, jak i ciekłymi. Gmina Ożarów posiada oczyszczalnię ścieków, która po gruntowej modernizacji w poprzednich latach spełnia wymogi dotyczące ochrony środowiska. Elementem, który wymaga inwestycji jest odwodnienie i zagospodarowanie osadu.

Zakończona została modernizacja oczyszczalni ścieków polegająca na wymianie urządzeń do odwodnienia, granulacji i stabilizacji osadu oraz budowie wiat do składowania osadu. Wykonana inwestycja dzięki dołożeniu do stabilizacji osadu wapna - pozwoli na wykorzystanie tego produktu w rolnictwie. Odwodniony i ustabilizowany wapnem osad po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów z Ministerstwa Rolnictwa może być wykorzystywany do nawożenia upraw rolnych. Ogólny koszt inwestycji wynosi ponad 3,7 mln zł. Zadanie zostało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości około 1,75 miliona złotych.

W ciągu ostatnich 3 lat wymienione zostało oświetlenie uliczne z lamp sodowych na lampy LED-owe.

Jednocześnie została zwiększona ilość punków z 1.412 do 2.089. Obecnie tworzone są projekty oraz instalowane są brakujące lampy w sołectwach. W roku 2021 na te prace została wydatkowana łącznie kwota ponad 800 tys. zł.


Zdjęcie wójta Ożarowa i osoby towarzyszącej pod niebieskim zbiornikiem.

dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Ożarowie

Wartość wykonania w 2021 r.: 2.588.222,94

W ramach modernizacji wykonany został budynek odwodnienia i granulacji osadu po rozbudowie, dwie wiaty do magazynowania granulacji, utwardzenie placu, wykonanie ogrodzenia, wykonanie technologii odwadniania i granulacji osadu.

Zadanie zostało zakończone, przekazane do użytkowania. Zadanie realizowane było z udziałem środków unijnych tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Oświetlenie - projekty i modernizacja

Wartość wykonania w 2021 r.: 550,415,00

W ramach projektów oraz modernizacji oświetlenia ulicznego LED w 2021 r. realizowano następujące inwestycje:

 • opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wydzielonego oświetlenia chodnika przy ul. Bohaterów Monte Casino - 10.455,00 zł,

 • opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wydzielonego oświetlenia drogi gminnej w m. Przybysławice - 6.150,00 zł,

 • wykonanie oświetlenia drogi betonowej w m. Przybysławice - 43,050,00 zł,

 • wykonanie oświetlenia chodnika przy ul. Bohaterów Monte Casino - 73.800,00 zł,

 • wykonanie projektu na instalację fotowoltaiczną na budynki użyteczności publicznej w Ożarowie - 49.200,00 zł,

 • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę wydzielonego oświetlenia dróg w m. Karsy, Pisary, Ożarów ul. Czachowskiego - 121.155,00 zł

 • wykonanie projektu na oświetlenie drogi w m. Prusy - 16.605,00 zł,

 • częściowe wykonanie (dalsza realizacja w 2022 r.) usług montażowych instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej w:

   • Czachowie - 46. 000,00 zł,

   • Glinianach - 46.000,00 zł,

   • Jakubowicach - 46.000,00 zł,

   • Maruszów - 46.000,00 zł,

   • Sobów - 46.000,00 zł.

Pozostałe inwestycje

W ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska realizowano ponadto następujące inwestycje:

 • wykonano kanalizację w ul. Żytniej w Ożarowie - 120.000,00 zł,

 • wykonano dokumentacje projektowa na budowę drogi gminnej ul. Monte Casino i ul. Przemysłowa - 81.000,00 zł,

 • wykonanie chodnika przy bl.45 - 59.998,00 zł

 • wykonanie montażu systemu monitoringu na terenie Miasta Ożarowa - 54.334,02 zł,

 • dotacja na dofinansowanie wymiany ogrzewania ekologiczne oraz do montażu instalacji fotowoltaicznej dla osób fizycznych - 134.000,00 zł w tym dofinansowano 51 instalacji fotowoltaicznych oraz 16 pieców,

 • dofinansowanie zakupu spycharko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie - 149.998,50 zł.INWESTYCJE W TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączna wartość wykonania zadań: 1.187.545,13Budowa i przebudowa dróg na terenie gminy

Wartość wykonania w 2021 r.: 1.187.545,13 zł

W ramach budowy i przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych w 2021 r. realizowano następujące inwestycje:

 • wykonanie przebudowy dróg gminnych w m. Sobów, Dębno, Janów, Niemcówka - 573.967,15 zł,

 • wykonanie przebudowy drogi gminnej w m. Szymanówka - Kruków - 214.773,90 zł,

 • wykonanie odcinka drogi w ul. Makowej - 29.855,79 zł,

 • wykonanie przebudowy drogi w ul. Bławatnej w m. Ożarów - 33.180,66 zł,

 • wykonanie przebudowy dróg: ul. Akacjowa, Brzozowa, Dębowa w m. Ożarów - 186.367,36 zł,

 • wykonanie przebudowy drogi Sobów - Czachów - 41.500,00 zł,

 • wykonanie drogi dojazdowej do pól w m. Prusy - 107.900,27 zł.


Remonty dróg

W 2021 r. realizowano remonty dróg gminnych, które rozliczane są w ramach wydatków bieżących. Wyniosły one:

 • wykonanie remontu drogi w m. Maruszów - Nowe - Biedrzychów - 99.999,00 zł,

 • wykonanie remontu odcinka drogi Nr 360075T w m. Jakubowice -Grochocice, w m. Jakubowice -Janowice z częściowy remont jezdni, poboczy i znaków drogowych - 340.437,59 zł,

 • dokonanie ścinki poboczy drogi gminnej w Suchodółka-Niemcówka - 9.840,00 zł,

 • wykonanie naprawy drogi gminnej w Biedrzychowie - 11.177,20 zł,

 • wykonanie remontu drogi w m. Wyszmontów - 106.542,60 zł,

 • wykonanie remontu drogi Maruszowie - 118.572,00 zł,

 • remont przystanku w m. Stróża - 664,22 zł,

 • wykonanie remontu drogi gminnej w m. Janików - Chrapanów - 755.927,82 zł,

 • wykonanie remontu drogi gminnej w m. Wólka Chrapanowska-Suchodółka - 318.890,44 zł,

 • remont drogi w Julianowie - 3.044,25 zł.INWESTYCJE W oświatę i wychowanie

Łączna wartość wykonania zadań: 1.071.979,46Rok 2021 to kolejny rok, w którym inwestowano w system oświaty na terenie gminy. Doposażono poszczególne placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wykonano niezbędne remonty i naprawy wynikające z decyzji SANEPID-u czy innych instytucji kontrolujących. W ZSO w Ożarowie wykonany został remont kapitalny I piętra.


Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ożarowie

Wartość wykonania w 2021 r.: 982.305,91

Zakres robót obejmował roboty budowlane wykończeniowe i sanitarne w budynku szkoły tj.

 • wymiana podłóg na korytarzach, salach lekcyjnych, drzwi z ościeżnicami,

 • wymiana oświetlenia jarzeniowego na energooszczędne typu LED,

 • wymiana kącików czystości z instalacją wody ciepłej i zimnej, kanalizacją sanitarną,

 • ułożenie płytek oraz wyrównanie i malowanie ścian,

 • wymiana elektrycznych tablic rozdzielczych z przewodami i zabezpieczeniami na poszczególnych segmentach oraz łączniku,

 • wykonanie ścianki działowej ognioodpornej na korytarzu I piętra i przegrody przeciwpożarowej na parterze,

 • wymiana przyłącza kanalizacyjnego na odcinku od separatora do budynku szkoły.

Zdjęcie przedstawia wyremontowany hol szkoły.
Zdjęcie przedstawia hol szkolny.


W ramach pozostałych inwestycji w oświatę i wychowanie w 2021 r.:

 • wykonany został wodociąg przy Szkole Podstawowej w Janowicach - 14.215,00 zł,

 • wykonany został monitoring w Przedszkolu Publicznym w Ożarowie - 17.000,36 zł,

 • wymienione zostały podłogi w Przedszkolu Publicznym w Ożarowie - 41.574,00 zł,

 • zakupiono i zamontowano klimatyzatory w ZSO - 16.884,19 zł.INWESTYCJE W kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Łączna wartość wykonania zadań: 784.723,23Zdjęcie osób zebranych pod budynkiem Świetlicy - Klub seniora.

Wykonanie budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z instalacjami w Sobowie

Wartość wykonania w 2021 r.: 538.843,69

W ramach zadania wybudowana została świetlica wiejska w miejscowości Sobów.

Świetlica ma powierzchnię 230 m2. Znajduje się w niej duża sala, zaplecze socjalne, część kuchenna, gastronomiczna, część konferencyjna. Świetlica będzie służyć mieszkańcom sołectwa Sobów oraz prężnie działającej grupie folklorystycznej Sobowiacy.

Powyższa inwestycja stworzy miejsce integracji międzypokoleniowej dla młodzieży i seniorów, poprawi wizerunek miejscowości i przyczyni się do dalszej integracji mieszkańców.

Zdjęcie tabliczki dofinansowanie ze ŚRFIL stojącej przy budynku świetlicy.
Zdjęcie budynku świetlicy.


Zakres prac w tym obszarze obejmował także inwestycje w obiekty kultury i użyteczności publicznej, w tym:

 • zakup altanki dla m. Wólka Chrapanowska - 12.000,00 zł,

 • wykonanie remontu schodów i zjazdu dla osób niepełnosprawnych przy MGOK w Ożarowie - 67.583,79 zł,

 • dotacja na rozliczenie projektu "Modernizacja MGOK w Ożarowie” - 4.381,90 zł,

 • wykonanie przykanalika ścieków sanitarnych do świetlicy i montaż szamba w miejscowości Binkowice - 11.000,00 zł,

 • budowa chodnika, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół pomnika w Sobótce - 130.000,00 zł,

 • budowa altany w m. Janików - 20.913,85 zł,Pozostałe inwestycjeGospodarka mieszkaniowa

Wartość wykonania w 2021 r.: 417.428,14

 • Gmina nabyła grunt aktem notarialnym w m. Prusy o pow. 0,6628 ha o wartości 17.885,70 zł, w tym koszt sporządzenia aktu notarialnego - 975,70 zł,

 • Gmina nabyła grunt aktem notarialnym w m. Ożarów o pow. 2,2320 ha o wartości 395.928,94 zł w tym koszt sporządzenia aktów notarialnych - 5.838,94 zł,

 • Gmina nabywając nieodpłatnie nieruchomości zajęte pod drogę w Szymanówce i Prusach o pow. 1,331 ha poniosła koszt sporządzenia aktu notarialnego w kwocie - 3.613,50 zł.


Zdjęcie auta ze znaczkiem niepełnosprawni.

Opieka społeczna

Wartość wykonania w 2021 r.: 264.486,90 zł

 • zakupiony został samochód w ramach realizacji projektu” Door-to-door” - 158.522,40 zł,

 • wykonano projekt na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Sobowie - 71.955,00 zł,

 • zakupiono i zamontowano klimatyzację w OPS - 34.009,50 zł.


Zdjęcie osób zebranych w sali.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wartość wykonania w 2021 r.: 157.704,63 z

Przeprowadzono adaptację mieszkania na mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 81.500,00 zł.

Zadanie zrealizowane w całości.


Kultura fizyczna

Wartość wykonania w 2021 r.: 65.586,20 zł

 • zakup wanny hamownej dla Krytej Pływalni NEPTUN w Ożarowie - 50.887,20 zł,

 • zakup dwóch sztuk pilkochwytów dla sołectwa Jankowice - 14.699,00 zł,

 • wymiana ogrodzenia na stadionie od ul. Leśnej, montaż 4 piłkochwytów na Stadionie Miejskim w Ożarowie - 46.897,00 zł.

Administracja publiczna

Wartość wykonania w 2021 r.: 12.054,00

W ramach inwestycji w Urzędzie Miejskim zakupiono klimatyzatory do budynku urzędu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wartość wykonania w 2021 r.: 35.000,00

 • wykonano ogrodzenie strażnicy w Szymanówce - 13.000,00 zł,

 • dofinansowano zakup motopompy - 22.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących:

 • dokonano remontu w strażnicy OSP w Ożarowie na kwotę - 142.656,40 zł,

 • dokonano wymiany starej instalacji elektrycznej, dokonano remontu pomieszczeń wewnątrz, dokonano remontu chodnika przy OSP Jankowice - 35.700,01 zł,

 • dokonano remontu w strażnicy w m. Dębno - 4.396,92 zł.