INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą
i GOSPODARKĄ KOMUNALNĄRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Ożarowa. Do najważniejszych z nich należą:


 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ożarów na lata 2012-2023;

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ożarów w 2021 r.;

 • Wieloletni Program Gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ożarów na lata 2021-2026.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI270 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

0,2 km

nowej sieci

wodociągowej

17 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

84,7%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

135 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

0,8 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

8 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

24,8%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnej


Zadania z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Ożarów wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie jako gminna jednostka budżetowa. Podstawowym przedmiotem działania jednostki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie ścieków prowadzonego na terenie Gminy Ożarów jest:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z);

 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).


W dniu 29 lipca 2021r. zakończono i oddano do użytku rozbudowaną oczyszczalnię ścieków w Ożarowie. Głównym celem rozbudowy było usprawnienie gospodarki osadowej prowadzonej na terenie oczyszczalni oraz zmniejszenie jej oddziaływania na środowisko. Inwestycja obejmowała:

 • rozbudowę budynku odwadniania osadu oraz budowę stanowiska odbioru granulatu,

 • wymianę istniejącej instalacji odwadniania osadu na instalację odwadniania i stabilizacji osadu na drodze granulacji,

 • budowę dwóch wiat do magazynowania granulatu,

 • rozbudowę istniejącego systemu AKPiA.

W skład nowej instalacji odwadniania i stabilizacji (higienizacji) osadu na drodze granulacji wchodzi:

 • prasa filtracyjna,

 • automatyczna stacja przygotowania i dozowania polielektrolitu,

 • przenośnik ślimakowy osadu odwadniania,

 • silos na wapno (ustanowiony na zewnątrz budynku),

 • przenośnik ślimakowy wapna,

 • dozownik nikroporcjowy wapna,

 • mieszacz osadu z wapnem (granulator) wraz z układem odprowadzania pary wodnej,

 • przenośnik taśmy osadu zmieszanego z wapnem (granulator).


Wg przyjętego bilansu osadu do odwodnienia oraz na podstawie faktycznego zużycia wapna przez okres 6 miesięcy (przy założeniach projektowych 375 kg wapna do 1 tony osadu odwodnionego przeznaczonego do granulacji roczne zużycie wapna to około 186 ton). Po zrealizowaniu prowadzonych obecnie procedur badawczych i aprobacyjnych możliwe będzie wyeliminowanie zgranulowanego osadu jako odpadu i przekazywanie lub sprzedawanie go do celów rolniczych jako środka poprawiającego strukturę gleby lub jako nawóz.

Zdjęcie kompleks mechanicznego odwaniania osadu.


Zdjęcie taśmy, od urządzania do odwadniania osadu, nad przyczepą.


ODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

1 936 340

+5,57%

do roku 2020


Bilansowanie systemu w 2021 r.

W 2021 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między dochodami a wydatkami opiewała na kwotę -217.954,53 .

W 2021 r. na terenie Gminy Ożarów obowiązywały stawki za odbiór odpadów komunalnych w wysokości:

 • 17,50 zł od mieszkańca w przypadku odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie;

 • 52,50 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.


Właściciele nieruchomości, którzy gromadzą odpady biodegradowalne w przydomowych kompostownikach i złożyli deklarację o naliczeniu ulgi z tytułu kompostownika ponosili opłatę w wysokości 16,00 zł od osoby miesięcznie.

Należy nadmienić, że deficyt w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi ma związek z trudną sytuacją na rynku odpadów komunalnych występującą przed rokiem 2021 - w tym m.in. rosnącymi kosztami energii i surowców, stale zwiększającymi się kosztami zagospodarowania i składowania odpadów, a także dopasowywaniem instalacji do obowiązujących przepisów. W ostatnim czasie sytuacja na rynku zaczęła się normalizować, o czym świadczą malejące ceny za odbiór 1 Mg większości frakcji odpadów komunalnych w 2022 r. W dalszej kolejności deficyt jest efektem realizowanej przez gminę polityki wsparcia mieszkańców, którego celem jest pomoc finansowa w formie dopłaty na częściowe zagospodarowanie odpadami komunalnymi.


2 340,0

Łączna masa odebranych odpadów od mieszkańców (tony)

0,29

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)

1 575,2

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)

Struktura zebranych odpadów w 2021 r.

764,8

Łączna masa odebranych odpadów

segregowanych (tony)

511,5

Łączna masa odebranych odpadów segregowanych z nieruchomości (w tonach)

253,3

Łączna masa odpadów segregowanych dostarczonych do PSZOK (w tonach)TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

3 480 226

+33,01%

do roku 2020


Wydatki poniesione na transport i łączność w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie wyższym o ok. 864 tys. zł. W zakresie transportu i łączności wydatki poniesione w 2021 r. objęły koszty bieżącego utrzymania ulic (remonty, ulic, naprawę oznakowania, remonty chodników itp.) oraz zadania inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w obszarze dróg publicznych, chodników i ścieżek rowerowych szczegółowo opisano w zakładce Inwestycje.


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.2,5

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)

5,83

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

22

Liczba nowych

lamp ulicznych


Zdjęcie przedstawia drogę.GOSPODARKA MIESZKANIOWAwydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

789 298

-1,26%

do roku 2020


Wydatki poniesione w obszarze gospodarki mieszkaniowej w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego wykonano na poziomie niższym o ok. 10 tys. zł. Zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie. W 2021 r. Zakład administrował i utrzymywał w niepogorszonym stanie technicznym 15 budynków gminnego zasobu mieszkaniowego, w których to znajduje się 67 mieszkań o łącznej pow. ponad 2 tys. m2 oraz dwa lokale użytkowe o pow. 33,4m2 (zakłady fryzjerskie).

W celu utrzymania zasobu mieszkaniowego w należytym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo mieszkańców w 2021 r. dokonywano bieżących remontów i napraw oraz przeglądów technicznych budynków, przeglądów instalacji elektrycznej, gazowej, burzowej i wentylacyjnej. Od miesiąca lipca 2021 r. uległy podwyższeniu stawki za zajmowane lokale. Środki z tego tytułu przeznaczone będą na najpilniejsze remonty, czy też zabezpieczenie zgodnie z przyjętym planem remontowym na podstawie przeprowadzonych przeglądów budowlanych, elektrycznych czy też kominiarskich.


65

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych w 2021 r.

4

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.

3

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.


3

Liczba wynajmowanych
lokali socjalnych w 2021 r.

0

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

0

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.


0,4

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

0,5

Zasób gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

0,5

Zasób uzbrojonych gruntów gminnych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)