GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

1 237

+12,19%

do roku 2020564

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

38

Liczba nowych osób prowadzących działalność gospodarczą wpisanych do REGON

22

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą wypisanych z REGONPodatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2021 r.

Choć przedsiębiorczość nie jest domeną Gminy Ożarów, to władze gminy dążą do zwiększania potencjału gospodarczego gminy. Realizuje się to m.in. poprzez stosowanie niższych niż maksymalne stawek podatku od nieruchomości, ale także podatku od środków transportowych, które są nawet o 1/3 niższe od dopuszczalnego poziomu. Dogodne warunki dla prowadzenia biznesu potwierdza stały wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą wpisanych w 2021 r. do rejestru REGON. Utrzymanie wysokości obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju.

Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Gminy Ożarów są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków wzrosła i w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.236,70.zł, podczas gdy w 2020 r. było to 1.102,31 .Współpraca z biznesemNa rozwój Gminy Ożarów znacząco wpływa przedsiębiorstwo należące do Holding A CRH COMPANY, Cementownia Cement Ożarów S.A. Jest to jeden z najnowocześniejszych zakładów produkujących cement w Polsce, która posiada certyfikat jakości PN ISO 9001 oraz największy i najwydajniejszy w Europie piec do wypału klinkieru metodą suchą w Europie. Wytwarza ponad 8.000 ton klinkieru na dobę i zatrudnia ponad 500 osób. W skład Grupy wchodzi obecnie około 70 zakładów, oferujących produkty budowlane i świadczących usługi dla przemysłu budowlanego na najwyższym poziomie.

Większość podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie gminy to podmioty małe, zatrudniające poniżej pięciu osób. Są to z reguły powstałe w ostatnich latach firmy prywatne funkcjonujące w sferach: handlu, produkcji, budownictwa i remontu, transportu, rolnictwa i łowiectwa oraz pozostałe podmioty.

Przedsiębiorcy włączają się w finansowanie działalności sportowej lub kulturalnej. Współfinansują klub sportowy i różne działania integracyjne w sołectwach.


Kształcenie młodocianych pracowników

Gmina Ożarów zapewnia dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Mogą z niego skorzystać pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Ożarów umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego pracownika wynosi:

 • 8.081 zł - w przypadku nauki zawodu - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

 • 254 zł - za każdy pełny miesiąc kształcenia w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Współpraca z cementownią

Przedstawiciele Gminy Ożarów i Cementowni Ożarów, podmiotu o strategicznym znaczeniu dla gminy, w 2021 r. prowadzili rozmowy m.in. o zagospodarowywaniu terenów inwestycyjnych, tworzeniu warunków dla ludzi młodych, budowie mieszkań.

Gmina przedłożyła swoje uwarunkowania, zasady, jakimi będzie się kierować. Przewiduje ulgi, zwolnienia, promocje dla tych, którzy będą inwestować na ich terenie. Zakład nie tylko zainteresowany jest terenami inwestycyjnymi. Chce też tworzyć warunki dla ludzi młodych z racji przewidywanych niebawem ogromnych zmian kadrowych wynikających z odchodzenia na emerytury sporej liczby pracowników.

Cementownia jest także żywo zainteresowana inwestycjami mieszkaniowymi na terenie gminy, m.in. w związku z występującymi potrzebami lokalowymi dla nowych pracowników. Nowa ustawa tworzy szanse uzyskania środków zarówno dotacji, jak i kredytów bankowych rozłożonych na wieloletnie spłaty. Daje szanse budowy mieszkań dla ewentualnie przyszłych pracowników cementowni.

W rozmowach gminy z cementownią stronę cementowni reprezentował Marek Majcher, odpowiedzialny za współpracę z samorządami gminnymi, za promocję samorządów, realizację wszystkich przedsięwzięć sprzyjających zarówno zakładowi, jak i gminie, odpowiada za image zakładu na zewnątrz. Stronę gminy reprezentowali: Burmistrz Marcin Majcher, Zastępca Burmistrza Paweł Rędziak oraz Sekretarz Gminy Tomasz Sobieraj. Spotkania przedstawicieli gminy i cementowni odbywają się systematycznie. Obydwie strony przedstawiają swoje potrzeby, prezentują uwagi do realizowanych zadań.

 Zdjęcie Cementowni Ożarów.Zdjęcie przedstawia mężczyznę trzymającego sztandar Gminy Ożarów i inne osoby.

Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców "INICJATYWA"

Jak każdego roku burmistrz uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców „INICJATYWA”. Omawiane są sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania przedsiębiorców na terenie Gminy Ożarów. Przedstawiane są plany i zamierzenia dotyczące budżetu i zdań inwestycyjnych. Przedsiębiorcy zgłaszają swoje problemy i tematy ich nurtujące.

Stowarzyszenie „INICJATYWA” obchodziło XX lecie swojej działalności. Z tej okazji z budżetu gminy został ufundowany sztandar.

Członkowie Stowarzyszenia, jak również inni przedsiębiorcy, uczestniczą w uroczystościach gminnych lub państwowych.

Biznes a planowanie przestrzenne

Rada Miejska podejmowała uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planów zagospodarowania na wniosek osób prowadzących działalność gospodarczą. W budżecie gminy ponadto zostały zarezerwowane środki na opracowanie dokumentów planistycznych na terenie Gminy Ożarów, studium uwarunkowań oraz zmiany planów zagospodarowania.zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a zmienianie oraz uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty.

W związku z pokryciem 1/4 powierzchni gminy MPZP występuje konieczność wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2021 r. wydano 3 decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 56 decyzji o warunkach zabudowy. Połowa z nich dotyczyła zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (27).

W 2021 r. nie przyjmowano nowych MPZP. Natomiast, na mocy uchwały nr XLII/276/2021 z dnia 27 października 2021 r., przyjęto zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w miejscowości Sobów. Plan obejmuje powierzchnię 0,53 ha.


15

Liczba MPZP

obowiązujących

1

Liczba planów

zmienionych

4 732

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)*

26%

Powierzchnia gminy

objęta MPZPTERENY ZIELONE2 448

Powierzchnia gruntów leśnych (ha)

18 329

Powierzchnia terenów chronionych (ha)

424

Drzewa posadzone w 2021 r.

100

Krzewy posadzone w 2021 r.


Nasadzenia w 2021 r.


W 2021 r. z budżetu Gminy Ożarów, zostało zakupionych 424 sadzonek drzew i 100 sztuk krzewów, które zostały posadzone w następujących lokalizacjach:

 • Sołectwo Janów - 59 sztuki drzew

   • 53 sztuk drzew tuja szmaragd,

   • 6 sztuk drzew klon kolumnowy żółty i czerwony,

   • nasadzenie z inicjatywy Sołtysa i mieszkańców Janowa w zamian za ,,elektrośmieci”;

 • Sołectwo Suchodółka - 84 sztuki drzew i 35 sztuk krzewów

   • 80 sztuk drzew tuja szmaragd,

   • 4 sztuki drzew gatunku klon kolumnowy żółty i czerwony

   • oraz 25 sztuk krzewów Tawuła Japońska,

   • nasadzenie z inicjatywy Sołtysa i mieszkańców Suchodółki w zamian za ,, elektrośmieci”;

 • Sołectwo Maruszów - 110 sztuk drzew

   • 10 szt. drzew gatunku buk czerwony,

   • 30 szt. drzew gatunku klon palmowy, japoński i czerwony

   • oraz 70 szt. drzew tuja szmaragd,

   • nasadzenie z inicjatywy Radnej i mieszkańców Maruszowa w zamian za ,,elektrośmieci” oraz w ramach udziału w akcji ekologicznej ,, Zielony Rekord”;

 • Sołectwo Czachów - 20 sztuk drzew

   • 10 szt. drzew gatunku wiąz holenderski,

   • 10 szt. drzew gatunku wiąz drobnolistny,

   • w ramach udziału w akcji ekologicznej ,,Zielony Rekord”;

 • Sołectwo Wyszmontów - 6 sztuk drzew i krzewów

   • 6 sztuk drzew gatunku klon kulisty żółty i zielony,

   • nasadzenie z inicjatywy Radnej i mieszkańców Wyszmontowa w zamian za ,,elektrośmieci”;

 • Sołectwo Nowe - 35 sztuk drzew i 25 sztuk krzewów

   • 35 sztuk drzew gatunku klon kolumnowy żółty i czerwony

   • oraz 25 sztuk krzewów różnego rodzaju,

   • nasadzenie z inicjatywy Sołtysa i mieszkańców Nowego w zamian za ,, elektrośmieci”;

 • Sołectwo Lasocin - 110 sztuk drzew

   • 70 sztuk drzew gatunku tuja szmaragd,

   • 20 sztuk drzew gatunku buk kolumnowy żółty i czerwony

   • i 20 sztuk drzew gatunku klon kulisty czerwony i zielony

   • oraz 12 sztuk hortensji i róż,

   • nasadzenie z inicjatywy Radnej i mieszkańców Lasocina w zamian za ,,elektrośmieci”.

 • Parafia Rzymsko-Katolicka w Ożarowie - 12 sztuk drzew gatunku lipa srebrzysta.

projekt "Zakup drzew i krzewów miododajnych...".

Gmina Ożarów w 2021 r. przystąpiła do projektu ,,Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim” ogłoszonego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego .

W ramach tego projektu Gmina Ożarów otrzymała 32 sztuk drzew lipa drobnolistna, 30 sztuk krzewów Śnieguliczka biała, 30 sztuk Budleja Dawida, które zostały posadzone w miejscowości Gliniany i Sobów na gruntach stanowiących własność Gminy Ożarów.


Zdjęcie przedstawia mężczyzn wykopujących rów.


Zdjęcie osób w maseczkach.

Na areale 2 hektarów i 39 arów w Leśnictwie Skałecznica zasadzono ok. 14 tys. sadzonek dęba bezszypułkowy. Specjalne, wysegregowane, najlepsze nasiona pochodzą z Krzemionek koło Ostrowca Świętokrzyskiego. Cały teren zostanie ogrodzony, by nie został zniszczony przez zwierzynę. W ciągu dwóch lat najważniejsze jest, by dąb się przyjął. W trzecim, czwartym roku dąb przyrasta około 10-15 cm rocznie. Średnio rocznie są prowadzone na powierzchni około 20 ha.

Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski prowadzi aktywną współpracę z Gminą Ożarów, z którą prowadzi wiele inicjatyw. Na terenie gminy, przy Urzędzie Miasta, wspólnie został posadzony następca dęba „Bartka”, jednego z najstarszych drzew w Polsce. Będą też tutaj rozdawane sadzonki jodły świętokrzyskiej, która ma w regionie swój matecznik.

Gmina Ożarów współdziała w budowie studni głębinowej w Skałecznicy dla potrzeb istniejącego budynku leśnictwa, jak również mieszkańców gminy. Woda znajdująca się w obecnie istniejącej studni jest w znikomej ilości i nie spełnia wymogów sanitarnych. Wspólnie realizowany ma być program wykorzystania nadmiaru wody z kamieniołomów Cementowni Ożarów, która miałaby zostać przekierowana w celu zasilenia młodego drzewostanu leśnego.