SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


Głównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju, stałego pogłębiania wiedzy oraz zdobywania nowych osiągnięć. Gmina Ożarów wykonuje zadania w tym zakresie, realizując jednocześnie następujące programy:

 • Gminny program osłonowy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023;

 • Gminny program Wspierania Rodziny dla Gminy Ożarów na lata 2019-2021;

 • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.;

 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w części raportu dotyczącej realizowanych polityk, programów i strategii.OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY260

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym


Liczba dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy objęta wychowaniem przedszkolnym w placówkach prowadzonych przez gminę.

69,33%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w placówkach prowadzonych przez gminę w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku z terenu gminy.

14,95

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy (łącznie z oddziałem przedszkolnym).

2,50

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy (łącznie z oddziałem przedszkolnym).


829

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

Liczba dzieci uczęszczająca do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz przez stowarzyszenie.

87,90%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej (łącznie z oddziałem przedszkolnym).

5,98

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej (łącznie z oddziałem przedszkolnym).

7,03

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.System oświatowy Gminy ożarów w 2021 r.Zdjęcie przedstawia budynek szkoły.

W 2021 r. Gmina Ożarów prowadziła 2 przedszkola, 4 szkoły podstawowe oraz 1 liceum ogólnokształcące:

 • Przedszkole Publiczne w Ożarowie;

 • Przedszkola w Lasocinie wchodzące w skład Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie;

 • Szkoła Podstawowa w Lasocinie wchodząca w skład Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie;

 • Szkoła Podstawowa w Janowicach;

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach;

 • Szkoła Podstawowa w Ożarowie wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie;

 • Liceum Ogólnokształcące w Ożarowie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie.

W szkołach podstawowych prowadzone są oddziały przedszkolne, w których łącznie wychowaniem przedszkolnym w 2021 r. objęto 45 dzieci:

 • Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Janowicach - 24 dzieci;

 • Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Pisarach - 21 dzieci.

Na terenie Ożarowa funkcjonuje Szkoła Podstawowa "U Skłodowskiej" prowadzona przez stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie, do której w 2021 r. łącznie uczęszczało 170 uczniów (w tym 5 dzieci objęto rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym w klasie "0").


Struktura szkół i przedszkoli w 2021 r.


Kadra nauczycielska oraz pracownicy administracji i obsługi

221

Liczba zatrudnionych pracowników ogółem w 2021 r.


151

Liczba zatrudnionych nauczycieli
w 2021 r.

70

Liczba zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w 2021 r.


Nauczyciele wg stopnia awansu zawodowego

Wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w roku szkolnym 2020/2021 posiadało 97,56 % zatrudnionych nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ożarów i stowarzyszenie. System doskonalenia zawodowego wśród nauczycieli pośrednio wspierany był przez obowiązujący w szkołach publicznych system awansów zawodowych.

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Efektem podejmowanych działań oraz właściwej polityki kadrowej jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli oraz szeroki "wachlarz” form i metod pracy nauczycieli.

Dobra polityka kadrowa w szkołach w zakresie doboru kadry nauczycielskiej zapewniła w roku szkolnym 2020/2021 dobrą strukturę zatrudnienia, uwzględniając staż pracy nauczycieli. Przy nauczycielach z dużym dorobkiem zawodowym pracują młodzi, co zapewnia pożądaną dobrą jakość pracy.


Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ożarowie

Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ożarowie zostało powołane Uchwałą nr XXIV/172/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 10 października 2016 r. zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie nr IX/55/2919 z dnia 22 maja 2019 r. Podstawowym zadaniem Centrum jest obsługa finansowa i organizacyjna jednostek oświatowych działających na terenie Ożarowa. W skład Centrum wchodzi 5 stanowisk pracy w łącznym wymiarze 4,5 etatu.działalność na rzecz dzieci i młodzieży w 2021 r.Dowóz uczniów

W 2021 r. Gmina Ożarów zapewniała bezpłatny transport i opiekę w czasie dowozu dzieciom uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych. Korzystano z usług zewnętrznej firmy transportowej i dowożono łącznie 418 dzieci w roku szkolnym 2020/2021, a od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. dowożono 389 dzieci.

Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie dowozu dzieciom i uczniom z niepełnosprawnościami. W 2021 r. dowożono 4 uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego "Radość Życia" w Sandomierzu oraz refundowano koszty dowozu do:

 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dębnie - 12 uczniów;

 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jałowęsach - 3 uczniów;

 • Przedszkola Specjalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim - 2 dzieci;

 • Przedszkola Terapeutycznego w Klimontowie - 2 dzieci;

 • Specjalnej Szkoły Podstawowej "Promyk" w Ostrowcu Świętokrzystkim - 2 uczniów;

 • Szkoły Podstawowej w Pisarach - 2 uczniów.

Łączny koszt dowozu uczniów w 2021 r. wyniósł 490.521,49 zł.


Pomoc materialna

Uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ożarów uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gmina Ożarów udzieliła w 2021 r. pomocy materialnej w formie stypendium o charakterze socjalnym, na które łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 44.411,01 zł. Z pomocy od 01.01.2021 r do 30.06.2021 r. skorzystało 65 uczniów, natomiast w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r. - 45 uczniów. Pomoc realizowano w ramach dotacji celowej w kwocie: 35.528,81 zł, pozostała kwota, tj. 8.882,20 zł pochodziła z budżetu gminy.


Podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Podobnie jak w latach poprzednich uczniowie szkół podstawowych otrzymali podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do nauki przedmiotów, które wchodzą w skład zająć obowiązkowych z zakresu kształcenia ogólnego. Zakupiły je szkoły z dotacji, którą otrzymały z budżetu państwa. Podręczniki stanowią własność szkoły i są wypożyczane uczniom na dany rok szkolny. Po jego zakończeniu uczeń ma obowiązek zwrócić książki do biblioteki szkolnej. W 2021 r. na ten cel wydatkowano łącznie 82.722,86 zł.


Dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego

Gmina Ożarów otrzymała dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2021 r. łącznie przekazano kwotę w wysokości 295.671,00 zł, którą w całości wydatkowano:

 • Publiczne Przedszkole w Ożarowie - 219.179,00 zł;

 • Publiczne Przedszkole w Lasocinie - 36.775,00 zł;

 • Oddział przedszkolny w SP w Pisarach - 19.123,00 zł;

 • Oddział przedszkolny w SP w Janowicach - 20.594,00 zł.


Dotacje dla niepublicznego żłobka w 2021 r.

W 2021 r. Gmina Ożarów przekazała dotację dla Niepublicznego Żłobka "U Skłodowskiej" w Ożarowie w formie co miesięcznego bonu na dziecko dla rodziców w wysokości 600,00 zł. Wypłacono 368 świadczeń dla 45 dzieci na kwotę 191.565,40 zł. Żłobek prowadzony jest przez stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie.Z życia szkół podstawowych i przedszkoli...Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

W wielu krajach w dniu 5 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Wybrana data nie jest przypadkowa. To dzień urodzin Walta Disney’a, twórcy filmów, które uczą i wzruszają kolejne pokolenia młodych odbiorców.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pisarach również postanowiła zaakcentować to wydarzenie. Z tej okazji został ogłoszony konkurs na "NAJŁADNIEJSZE PRZEBRANIE ZA POSTAĆ BAJKOWĄ”, którego organizatorem była biblioteka szkolna przy współpracy z Samorządem Uczniowskim. W konkursie wzięła udział niemal cała społeczność uczniowska. Tego dnia szkoła zamieniła się w niezwykłą krainę bajkowych postaci. Była Myszka Miki, Czerwony Kapturek, Calineczka, Pippi Langstrumpf , Królowa Śniegu, Jednorożec, Kopciuszek, Harry Potter, Piotruś Pan, Tygrysek - przyjaciel misia Puchatka, wróżka, strażak Sam, Spiderman i wiele innych barwnych bohaterów baśni, bajek i bajeczek. Jury miało bardzo trudne zadanie, ale udało się wybrać zwycięzców konkursu. Otrzymali oni dyplomy oraz drobne upominki. Ponadto uczniowie wzięli udział w Quizie na temat bajek i postaci w nich występujących. Był to dzień pełen uśmiechu i niezapomnianych wrażeń, nie tylko dla naszych najmłodszych milusińskich z oddziału przedszkolnego, ale również dla uczniów kl. I-III oraz IV-VIII.

Zdjęcie dzieci w strojach teartalnych.
Zdjęcie dzieci w sali na międzynarodowym dniu postaci z bajek.
Zdjęcie dziewczynki z mikrofonem.
Zdjęcie chłopca odbierającego dyplom.
Zdjęcie dziewczynki odbierającą dyplom.
Zdjęcie przedstawia dziewczynkę odbierającą dyplom.


Uroczystość 11 listopada

Wychowanie dzieci i młodzieży w poszanowaniu tradycji oraz krzewieniu miłości do ojczyzny to priorytetowe zadania w programie profilaktyczno-wychowawczym Publicznej Szkoły Podstawowej w Pisarach. Z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zuchy z 11 Gromady Zuchowej "Ekoludki” przygotowały uroczysty KOMINEK PATRIOTYCZNY, który odbył się 12 listopada 2021 r. w siedzibie Klubu Senior+ z Pisar.

Nasi seniorzy, już po raz kolejny, serdecznie przyjęli w swoich progach dzieci z drużyny zuchowej. Wspólnie zaaranżowano wielopokoleniowy program artystyczny, poświęcony ojczyźnie, zdobywaniu niepodległości oraz naszym bohaterom narodowym. Seniorzy wraz z dzieciakami, rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi wzięli udział w śpiewaniu pieśni patriotycznych. Wygłosili wiersze znanych poetów o ojczyźnie, tej zgnębionej przez wroga, ale i tej wyzwolonej z pęta niewoli.

Zdjęcie przedstawia harcerza
Zdjęcie harcerki.
Zdjęcie harcerzy w sali.
Zdjęcie chłopca w koszuli i harcerza trzymającego kartki.
Zdjęcie harcerek i harcerzy.
Zdjęcie przedstawia siedzące harcerki.

To wielopokoleniowe spotkanie odbyło się w niezwykle rodzinnej atmosferze ciepła i życzliwości. Przypieczętowaniem uroczystości był "krąg przyjaźni”, który został zawiązany na jej zakończenie. Wzajemna współpraca młodego pokolenia z pokoleniem osób starszych niesie za sobą wiele korzyści, wnosi dużo dobrego w wychowanie młodego człowieka. Integracja pokoleń dzieci i młodzież uczy życia, a nauka ta poparta jest doświadczeniem. Tworzą się szczególne więzi międzyludzkie. Seniorzy czując się potrzebni, nie tracą sensu życia. Wzajemna harmonia służy dzieleniu się pozytywnymi emocjami, wymianie myśli i doświadczeń. Jak wiadomo, najlepszych rad udziela babcia i dziadek. I o to w tym wszystkim chodzi. Z pewnością będziemy kontynuować takie działania.

Zdjęcie przedstawia osoby trzymające się za ręce tworzące tzw. Krąg przyjaźni.
Zdjęcie grupowe harcerzy.


Szkoła Podstawowa w Janowicach

Zdjęcie dzieci w żółtych kamizelkach na rowerach.
Zdjęcie młodzieży żółtych kamizelkach w sali.
Zdjęcie młodzieży w żółtych kamizelkach pokoju z obrazami i kominkiem.

Innowacja pedagogiczna Ekotarasy

W celu pogłębienia i rozwoju zainteresowań uczniów klasy V ich własnym regionem oraz wychodząc naprzeciw naturalnej potrzebie aktywnego spędzania wolnego czasu zrealizowany został program Ekotrasy wspierający poznanie walorów historycznych i przyrodniczych Gminy Ożarów, a przy okazji promowanie zdrowego trybu życia oraz zacieśnienie współpracy z kolegami.

Projekt ten był realizowany na zajęciach godziny wychowawczej w II semestrze roku szkolnego 2020/2021. W czasie zajęć uczniowie zdobywali wiadomości na temat Gminy Ożarów - poznali wydarzenia i postacie związane ze wsią Janowice, historię szkoły w Janowicach, postać Józefa Piłsudskiego oraz wydarzenia związane z pobytem legionów Józefa Piłsudskiego w Jakubowicach. Ponadto uzyskali informacje na temat rodziny Gombrowiczów, dworu w Śmiłowie i janikowskiego zakładu kamieniarskiego oraz powiązanej z nim legendy o osiadłych w Janikowie włoskich rodzinach przybyłych do Polski razem z królową Boną.

Kolejnym etapem projektu było wytyczenie przez uczniów Ekotrasy rajdu rowerowego. Uczniowie ustalili, że trasa podzielona zostanie na dwie części:

1. Piesza przechadzka po Janowicach - odbyła się 1 czerwca 2021 r. - uczniowie zobaczyli stary młyn, studnię oraz miejsce, w którym stacjonowali legioniści;

2. Trasa rajdu rowerowego, który odbył się 17 czerwca, przebiegała przez następujące miejsca:

 • cmentarz w Przybysławicach - groby rodziny Gombrowiczów oraz groby żołnierzy poległych w czasie wojny, zabytkowe pomniki wykonane z piaskowca janikowskiego;

 • Dwór w Śmiłowie - Muzeum wnętrz, park;

 • Janików - Zakład kamieniarski państwa Dąbrowskich;

 • Jakubowice - pomnik Józefa Piłsudskiego, tablice z informacjami o historii szkoły oraz pobytu legionów Józefa Piłsudskiego w tej szkole.

Zarówno w pieszej przechadzce po Janowicach, jak i w rajdzie rowerowym uczestniczyli również uczniowie klasy VI razem z wychowawcą p. Martą Czajkowską. Realizacja projektu przyniosła zaplanowane efekty: uczniowie poznali historię najbliższej okolicy, nauczyli się odpowiedzialności za kolegów oraz docenili potrzebę aktywnej turystyki.


Przedszkole Publiczne w Ożarowie

Spotkanie z Mikołajem

Dzieci z Ożarowa uczestniczyły w powitaniu Świętego Mikołaja przed budynkiem Publicznego Przedszkola. Wspólnie uczestniczyły w rozświetleniu choinki. W oczekiwaniu na Mikołaja wszyscy wspaniale się bawili, uczestniczyli w grach, między innymi szczególnie podobał im się pociąg z prezentami. Śpiewali piosenki do Mikołaja, cieszyli się z padającego śniegu. Po wstawiennictwu księdza prałata Jana Ziętarskiego przybył Mikołaj na saniach. Dzieci popisywały się znajomością wierszyków i piosenek, występowały indywidualnie i zespołowo. Otrzymywały prezenty, słodycze, gry planszowe. Chętnie pozowały z Mikołajem do zdjęcia. Imprezę prowadziła Teresa Opałka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, profesjonalną obsługę zapewnili instruktorzy ośrodka, nad bezpieczeństwem czuwali strażacy oraz strażnicy miejscy.

Spotkanie z Mikołajem odbyło się dzięki radnym Rady Miejskiej: Marcie Kozieł, Małgorzacie Olaś, Elżbiecie Osial i Tomasza Dzikowskiego. Imprezę wsparła firma Bit-Net. Patronat objęli: Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher, ksiądz prałat Jan Ziętarski oraz Jolanta Gołąb, dyrektor Przedszkola Publicznego.

Zdjęcie dzieci pod świecącą choinką.
Zdjęcie dzieci i księdza mówiącego przez mikrofon.
Zdjęcie osób w czapkach świątecznych.
Zdjęcie śpiewających dzieci.
Zdjęcie św. Mikołaj z dziećmi.
Zdjęcie przedstawia osoby w czapkach świątecznych.


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny - EKO PRZEDSZKOLAKI

Przedszkole Publiczne w Ożarowie kontynuowało realizację autorskiego Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego EKO PRZEDSZKOLAKI, który kolejny rok cieszył się coraz większym powodzeniem wśród placówek żłobkowych i przedszkolnych z całej Polski.

Celem projektu jest między innymi:

 • wyrabianie właściwego stosunku do ochrony środowiska;

 • nabywanie umiejętności poprzez kreatywne i praktyczne działania;

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych od najmłodszych lat.

W 2021 r. projekt realizowały trzy grupy przedszkolne: "Żabki”- pod kierunkiem wicedyrektor pani Ewy Świątek oraz pani Agnieszki Kaczmarskiej, grupa "Słoneczka”, pod kierunkiem wychowawcy pani Anity Lipskiej- Medaj oraz grupa "Jagódki” z wychowawcą Magdaleną Czajkowską. Projekt zakłada realizację określonych zadań przypadających na każdy kolejny miesiąc. Listopad był dla naszych milusińskich bardzo interesujący pod względem działań praktycznych, bowiem dzieci miały za zadanie wykonać "Las w słoiku” z użyciem materiałów przyrodniczych.

Zdjęcie przedstawia słoiczki z darami lasu.
Zdjęcie dzieci siedzących na dywanie w przedszkolu.
Zdjęcie dzieci przy stoliku ze słoiczkami z darami lasu.

Dużą niespodziankę dla naszych EKO PRZEDSZKOLAKÓW stanowiły zestawy do samodzielnego wykonania ufundowane przez Burmistrza Ożarowa, Koło Łowieckie „HUBERT” w Jakubowicach, Koło Łowieckie "Pustułka” w Ożarowie, Marcina Wieczorka z Sobótki, przedsiębiorstwo Bud-Mar Marii i Marka Mazura z Ożarowa. Dziękujemy za udzielenie wsparcia finansowego i okazaną serdeczność dla naszych wychowanków w realizacji tego zadania.

Zdjęcie dzieci w bluzkach z napisem EKO przy stoliku ze słoiczkami z darami lasu.