BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

73 195 353

-1,35%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

7 039

-0,20%

do roku 2020


6 575

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

463

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

2 439

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

240

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Ożarów w 2021 r. były wpływy z podatku od nieruchomości. Wpływy w kwocie blisko 13,7 mln zł stanowiły 19% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do poprzedniego roku dochody z tego tytułu wzrosły o ponad 1,6 mln zł, czyli 13%. Oprócz podatku od nieruchomości, bardzo istotnymi źródłami dochodów były subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Dochody z tych źródeł stanowiły odpowiednio 12,1 mln zł oraz 9,4 mln zł. Drugim najważniejszym źródłem dochodów własnych po podatku od nieruchomości były wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, które wyniosły ponad 3,1 mln zł i generowały 4% dochodów budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych gminy były również wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wykonane w wysokości prawie 2,1 mln zł. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składało się łącznie na 68% wszystkich wpływów.


10 głównych źródeł dochodów Gminy Ożarów w 2021 r.


Dochody Gminy Ożarów w 2021 r.


Dochody podatkowe Gminy Ożarów w 2021 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

2,29%

-9,84 pp.

do roku 2020rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

W strukturze dochodów budżetowych Gminy Ożarów w 2021 r. znalazły się również dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 1.679.713,37 zł z czego 693.105,34 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 986.608,03.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

W 2021 r. Gmina Ożarów otrzymała promesę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. "Budowa dróg strategicznych w Gminie Ożarów". Kwota dofinansowania wyniosła 9.500.000 i pokryje większość kosztów prac wokół terenów inwestycyjnych i w rejonie ulicy Mazurkiewicza. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

67 849 993

+10,56%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 525

+11,85%

do roku 2020


5 780

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

745

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

8 274 331

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

3 577 287

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W 2021 r. Gmina Ożarów najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie blisko 21,2 mln zł, co stanowiło 31% budżetu wydatkowego. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości miast i gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydano łącznie niemal 21,1 mln zł, co stanowiło 31% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - ponad 7,1 mln zł, które w dużej mierze miały charakter inwestycyjny. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało 6,1 mln zł, co stanowiło 9% wydatków gminy.


Kierunki wydatków Gminy Ożarów w 2021 r.


ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

0

b.z.

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

0

b.z.

do roku 2020


5 345 360

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

8 274 331

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

0%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

0

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.Na koniec 2021 r. Gmina Ożarów nie posiadała zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W stosunku do poprzednich lat gmina utrzymała stabilność w zakresie kwoty zadłużenia. Poziom wygenerowanej w 2021 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo i stabilność finansową.


Kształt WPF Gminy Ożarów wg ostatniej zmiany w 2021 r.