BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.:

1 224 397

-3,66%

do roku 2020W roku 2021 Gmina Ożarów przeznaczyła 1.224.397,14 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym. Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (675.037,17 zł) oraz działalność Straży Miejskiej (524.359,97 zł). W ramach wydatkowanych środków 35.000,00 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Gminie Ożarów w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY GMINNEJ W Ożarowie131

Liczba przeprowadzonych interwencji w 2021 r.

53

Liczba przeprowadzonych interwencji własnych w 2021 r.

78

Liczba przeprowadzonych interwencji na podstawie zgłoszeń mieszkańców
w 2021 r.

21

Liczba mandatów karnych nałożonych w 2021 r.

48

Liczba udzielonych pouczeń w 2021 r.

62

Liczba wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w 2021 r.


aktywność straży miejskiej w 2021 r.

 • Kontrola zbiorników wodnych w okresie letnim pod kątem przestrzegania zakazu kąpieli i niszczenie tabliczek informacyjnych.

 • Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Opatowie (przekazywanie i zawiadamianie ws. budynków w złym stanie technicznym, które zagrażają życiu i zdrowiu ludzkiemu).

 • Współpraca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej:

   • wspólna realizacja zaleceń wojewody świętokrzyskiego na okres zimowy 2021;

   • odwiedziny osób samotnych, starszych czy rodzin z dysfunkcjami;

   • asysta do transportu osoby do szpitala w Sandomierzu celem umieszczenia jej na oddziale psychiatrycznym.

 • Prowadzenie akcji na terenie os. Wzgórze mającej na celu uświadomienie kierowców parkujących pojazdy w miejscach niedozwolonych tj. za znakiem D-40 „strefa zamieszkania”, poprzez umieszczanie ulotek za wycieraczkę pojazdu. Ulotka informowała o zasadach jakie panują w „strefie zamieszkania”.

 • Prowadzenie akcji „Alkohol” na terenie os. Wzgórze pod kątem spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

 • Akcja posesja - kontrole posesji prowadzone na terenie miejscowości Nowe i Janików pod kątem pozbywania się nieczystości ciekłych, stałych, porządku i bezpieczeństwa na posesji oraz aktualizacja „deklaracji śmieciowych”.

 • Przeprowadzenie spotkań w Przedszkolu Publicznym oraz w Przedszkolu Niepublicznym w Ożarowie z przedszkolakami na temat: „Bezpieczeństwo w czasie spędzanym w przedszkolu i poza przedszkolem".

 • Zabezpieczanie uroczystości lokalnych, imprezami kulturalno-rozrywkowych, oświatowych, sportowych oraz uroczystości o charakterze państwowym bądź religijnym.

 • Działania na rzecz ochrony zwierząt, w tym:

   • współdziałanie z odpowiednimi instytucjami tj.: Ośrodek Pomocy Dzikim Zwierzętom -PTASI AZYL w miejscowości Ciepielów (przekazywanie dzikich zwierząt i ptaków);

   • próby wyłapania bezpańskich zwierząt (psów).

 • Prowadzenie akcji "Bezpieczna droga do szkoły" w ramach, której czuwano nad bezpieczeństwem dzieci udających się do szkół autobusem w miejscowości Wyszmontów w związku z budową chodnika i utrudnieniami komunikacyjnymi jakie tam panowały.

 • W dniu 06.12.2021 r. rozpoczęto działalność monitoringu wizyjnego na terenie os. Wzgórze tj. 12 kamer usytuowanych w rejonie śmietników osiedlowych. Celem monitoringu jest eliminacja nielegalnego podrzucania odpadów oraz egzekwowanie właściwej segregacji "śmieci” i utrzymanie porządku wokół śmietników.


153

Liczba przeprowadzonych z Policją patroli wspólnych w 2021 r.

145

Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony środowiska w 2021 r.

34

Liczba przeprowadzonych interwencji w dotyczących ochrony i opieki nad zwierzętami w 2021 r.


współpraca z policją w 2021 r.

W związku z wykonywaniem zadań Straż Miejska współpracuje z Policją w zakresie wymiany informacji pomiędzy tymi jednostkami o zagrożeniach zakłócających bezpieczeństwo, porządek publiczny, zagrożeniach wynikających z działalności przestępczej oraz o miejscach, w których są popełniane nagminnie wykroczenia i przestępstwa, o miejscach gromadzenia się nieletnich pozbawionych opieki lub zagrożonych demoralizacją i miejscach przebywania osób poszukiwanych. Natomiast okresowa wymiana informacji odbywa się podczas roboczych odpraw organizowanych doraźnie i przy koordynacji rozmieszczenia służb z uwzględnieniem zagrożeń wynikających podczas odbywających się imprez masowych i lokalnych imprez kulturalno-rozrywkowych, oświatowych, sportowych oraz uroczystości o charakterze państwowym bądź religijnym, kontroli targowisk itp.


Organizowane są patrole mieszane strażnik miejski wspólnie z policjantem. Udział Straży Miejskiej w zabezpieczaniu imprez, uroczystości, wszelkich zdarzeń i bieżących służb pozwala na znaczne odciążenie sił policyjnych co umożliwia skierowanie ich do służb w najbardziej zagrożonych rejonach. Realizujemy zgłoszenia od dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. Wspieramy się w razie potrzeby podczas różnego rodzaju interwencje.


Wspólne akcje i przedsięwzięcia w 2021 r.:


 • „Akcja Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna Droga Do Szkoły” - Przeprowadzenie spotkań z dziećmi w szkołach podstawowych na terenie Gminy Ożarów, podczas których omawiano jak należy zachowywać się podczas podroży autobusem w czasie drogi do i ze szkoły, jak bezpiecznie spędzać wolny czas, jak bezpiecznie przemieszczać się po drogach, bezpieczne formy i rodzaje zabaw. Poruszano kwestię konsekwencji zażywania, posiadania i rozpowszechniania „Dopalaczy” i „Narkotyków”.

 • Spotkania w Domach Pomocy Społecznej z pensjonariuszami.

 • Wspólne zabezpieczanie rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo IV ligi.

 • Udział we wspólnym zabezpieczeniu VIII Rodzinnego Rajdu Rowerowego po Gminie Ożarów.

 • Udział w Pikniku Rodzinnym pn.: „Pożegnanie Lata” na terenie os. Wzgórze w Ożarowie.

 • Udział w zabezpieczeniu obchodów 100-lecia działalności OSP Lasocin.

 • Udział w zabezpieczaniu Pikniku Ożarowskiego na Placu Targowym w Ożarowie.

 • Zabezpieczenia uroczystości pn. „Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w m. Sobów.

 • Zabezpieczenie Mobilnego Punktu Szczepień w m. Sobów.

 • Wspólne zabezpieczenie miejsc zdarzeń drogowych.

 • Udział w poszukiwaniu osób zaginionych.

 • Zabezpieczenie miejsca odnalezionego niewybuchu z czasu II wojny światowej w m. Jakubowice i Sobótka

 • Zabezpieczenie miejsc awarii i pożarów.

 • Zabezpieczenie festynu z okazji Dnia Dziecka na stadionie ALIT w Ożarowie.

 • Zabezpieczanie trasy przejazdu przez teren Gminy Ożarów Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków.

 • Realizacja zgłoszeń od dyżurnego KPP Opatów .

 • „Akcja Znicz” - pełniono służbę w rejonie cmentarza parafialnego w Ożarowie pod kątem bezpieczeństwa w ruchu kołowym, ruchu pieszych i parkowania pojazdów. Dyslokacja patroli w rejonie nekropoli w okresie przed i w trakcie Święta Zmarłych.


Współpraca w związku ze stanem epidemii w 2021 r.:


 • Dyslokacja patroli Straży Miejskiej zgodnie ze wskazaniami policji.

 • Organizacja wspólnych patroli w zakresie I, II lub III zmiany w zależności od potrzeb.

 • Kontrole osób pod kątem przestrzegania kwarantanny (skontrolowano 4.679 osób).

 • Zwracanie uwagi na przestrzeganie obostrzeń epidemicznych przez obywateli.

 • Kontrolowanie placówek handlowych pod kątem przestrzegania obostrzeń epidemicznych.DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCHGmina Ożarów zapewnia gotowość bojową jednostkom OSP realizując wyznaczone zadania wynikające z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Na terenie gminy występuje 16 jednostek OSP:

 • OSP Biedrzychów;

 • OSP Dębno;

 • OSP Gliniany;

 • OSP Jakubowice;

 • OSP Janików;

 • OSP Jankowice;

 • OSP Lasocin;

 • OSP Nowe;

 • OSP Ożarów;

 • OSP Prusy;

 • OSP Przybysławice;

 • OSP Sobótka;

 • OSP Suchodółka;

 • OSP Szymanówka;

 • OSP Wólka Chrapanowska;

 • OSP Wyszmontów.

OSP Lasocin, OSP Ożarów oraz OSP Sobótka od kilku lat są wpisane i działają w strukturach „Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego”. Gmina Ożarów zapewnia gotowość bojową tych jednostek finansując z budżetu:

 • polisy ubezpieczeniowe imienne dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • badania lekarskie okresowe dla strażaków-ratowników biorących udział w działaniach ratowniczych;

 • ubezpieczenia podstawowe OC samochodów specjalnych pożarniczych oraz AC;

 • ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

 • zaopatrzenie strażaków w umundurowanie i inne środki ochrony indywidualnej;

 • przegląd urządzeń hydraulicznych;

 • bieżące drobne naprawy, konserwacje, przeglądy samochodów;

 • koszty paliwa i innych materiałów pędnych;

 • zakup nowych samochodów specjalnych dla jednostek OSP.

Do zadań statutowych straży pożarnych należy nie tylko walka z pożarami, ale również usuwanie miejscowych zagrożeń, czyli pomoc przy wszystkich innych niż pożary zdarzeniach zagrażających zdrowiu, życiu lub mieniu. Najwięcej do zdarzeń w 2021 r. wyjeżdżała jednostka OSP z Ożarowa - łącznie 78 razy, z czego 30 razy druhowie wyjeżdżali do pożarów, 47 razy do usuwania miejscowych zagrożeń, a 1 raz dysponowani byli do zdarzenia, które nie zostało potwierdzone (alarm fałszywy). Jest to największa ilość wyjazdów do zdarzeń spośród wszystkich jednostek OSP z terenu Powiatu Opatowskiego. Strażacy z Sobótki wyjeżdżali do zdarzeń 26 razy: 19 razy do pożarów i 7 razy do miejscowych zagrożeń. Druhowie z Lasocina uczestniczyli w zdarzeniach 14 razy: 6 razy dysponowani byli do gaszenia pożarów i 8 razy do usuwania miejscowych zagrożeń. W działania ratownicze w 2021 r. zaangażowani byli również strażacy-ochotnicy z OSP w Prusach (2 razy dysponowani byli do miejscowych zagrożeń) oraz w Suchodółce (1 raz - również do pomocy przy występującym miejscowym zagrożeniu).


121

Liczba zdarzeń / interwencji OSP w 2021 r.

55

Liczba zdarzeń / interwencji pożarniczych OSP w 2021 r.

65

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych dotyczących miejscowych zagrożeń w 2021 r.


dofinansowanie sprzętu i wyposażenia

W ramach dotacji przyznanej przez Komendanta Głównego PSP na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego” w 2021 r. środki finansowe pozyskały jednostki OSP z Lasocina, Ożarowa i Sobótki. Przy wsparciu Gminy Ożarów oraz środków własnych jednostek zakupiono sprzęt, umundurowanie i wyposażenie, a wartość zakupów wyniosła:

 • w OSP w Lasocinie - 3.820,00 zł,

 • w OSP w Ożarowie - 9.408,00 zł,

 • w OSP w Sobótce - 4.970,00 zł.

W ramach dotacji MSWiA na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” OSP w Prusach pozyskała dotację w wysokości 7.800,00 zł na wymianę bramy garażowej, aby dopełnić prowadzone w poprzednim roku prace remontowe. Z budżetu Gminy Ożarów prace modernizacyjne w tym zakresie zostały wsparte kwotą 1.900,00 zł.

W 2021 r. OSP w Szymanówce zrealizowała zakup motopompy pożarniczej. To docenienie wysiłku jaki tamtejsza jednostka wkłada w przygotowanie do zawodów sportowo-pożarniczych. Druhowie z Szymanówki zwyciężali w nich na szczeblu gminnym kilkukrotnie, ostatnio w latach 2016, 2017, 2018 i 2019 - aż do czasu ogłoszenia stanu epidemii na terytorium RP w 2020 r., od kiedy to organizacja imprezy została przerwana, stosownie do ogłoszonych obostrzeń, z uwagi na bezpieczeństwo jej uczestników i widzów. Wartość motopompy wyniosła 44.000,00 zł, a zakup możliwy był dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 22.000,00 zł otrzymanemu ze środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń. Druga połowa sfinansowana została z budżetu Gminy Ożarów.

Ponadto jednostki OSP z Szymanówki oraz z Lasocina pozyskały w 2021 r. środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup sprzętu i wyposażenia. Kwota pozyskanych środków wyniosła po 10.000,00 zł dla każdej z tych jednostek.

przeciwdziałanie covid-19

2021 r., podobnie jak w 2020 r., to również okres realizacji dodatkowych zadań przez OSP na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Gminy Ożarów. W 2021 r., w celu profilaktyki zachorowań na COVID-19 druhowie z jednostek OSP z Biedrzychowa, Jakubowic, Lasocina, Ożarowa, Prus, Sobótki i Szymanówki włączyli się w akcję dystrybucji ulotek informujących o możliwości zaszczepienia się przeciw tej chorobie. Za realizację tego zadania jednostki OSP otrzymały środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł. W akcję tą włączyli się również społecznie członkowie Zarządu OSP w Suchodółce.

W ramach przeciwdziałania zachorowaniom na COVID-19, w akcji promującej szczepienia wśród mieszkańców Gminy Ożarów wzięli udział strażacy-ochotnicy z Szymanówki. W rankingu najbardziej aktywnych jednostek OSP zajęli 108. miejsce spośród wszystkich OSP z kraju, a ich duże zaangażowanie zostało docenione i wynagrodzone kwotą 19.560,00 zł.

Ponadto druhowie z Szymanówki wzięli udział w organizowanym przez Wojewodę Świętokrzyskiego konkursie na przygotowanie spotu promującego szczepienia przeciw COVID-19. Kilkukrotnie ich spoty okazywały się najlepsze, a aktywna działalność w tym zakresie zaowocowała otrzymaniem nagrody w wysokości 5.100,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutowa jednostki.


marsz szlakiem legionów


2 października, po raz dziewiętnasty, odbył się Marsz Szlakiem Legionów. Wzięło w nim udział 140 osób: uczniowie szkół wraz z nauczycielami, strażacy-ochotnicy, harcerze oraz mieszkańcy. Uczestnicy pochodzili z terenu Gminy Ożarów oraz gmin sąsiednich. Organizatorem Marszu był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ożarowie oraz Urząd Miejski w Ożarowie.

Uczestnicy Marszu zgromadzili się na Placu Wolności w Ożarowie, pod Pomnikiem Niepodległościowym, gdzie po dokonaniu zgłoszeń swoich grup wysłuchali informacji historycznych, dotyczącej wydarzeń I Wojny Światowej na Ziemi Ożarowskiej, przedstawionej przez Burmistrza Ożarowa - Marcina Majchera i Komendanta Marszu, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ożarowie - druha Wiesława Chmielewskiego. W imieniu organizatorów i uczestników Marszu, Burmistrz Ożarowa oraz Komendant Marszu, w asyście Sekretarza Gminy Ożarów, Przewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZOSP RP w Opatowie - druha Tomasza Sobieraja, Sekretarza Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ożarowie - druha Łukasza Adamskiego, Członka Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Ożarowie - druha Tomasza Pietrasa oraz Prezesa OSP w Janikowie - druha Grzegorza Wydrzyckiego złożyli pod Pomnikiem Niepodległościowym zapalone znicze.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć uczestnicy wyruszyli na 8-kilometrową trasę, która wiodła drogami bocznymi oraz polnymi przez Czachów, Janopol do Lasocina, gdzie pod remizą OSP usytuowana była meta. Było to już kolejne wydarzenie nawiązujące do jubileuszu 100-lecia działalności jednostki strażackiej w tej miejscowości, która swoje święto obchodziła 29 sierpnia 2021 r.

Na mecie organizatorzy przygotowali poczęstunek dla wszystkich uczestników Marszu, a następnie zorganizowali zawody sprawnościowe, w których każdy przybyły mógł sprawdzić swoje umiejętności, pokonując przygotowany tor przeszkód. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz wzbudziły ducha sportowej rywalizacji w młodzieży. Osoby, które najsprawniej pokonały przeszkody otrzymały upominki. Dużym zainteresowaniem cieszył się również sprzęt strażacki oraz samochód pożarniczy OSP w Lasocinie, który uczestnicy mogli z bliska obejrzeć dzięki uprzejmości tamtejszego Zarządu OSP, na czele z Prezesem OSP - druhem Andrzejem Jędrzejewskim. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć przed remizą OSP i nowo postawioną rzeźbą Świętego Floriana - patrona strażaków, Komendant dokonał podsumowania Marszu. Wszystkie drużyny biorące udział otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Marsz nawiązuje do wydarzeń historycznych I Wojny Światowej na Ożarowszczyźnie: działań zbrojnych prowadzonych przez nowoutworzone oddziały Wojska Polskiego, pobytu Józefa Piłsudskiego w Jakubowicach oraz nadania przez niego pierwszych nominacji oficerskich dla żołnierzy.

Zdjęcie strażaków.
Zdjęcie grupowe osób pod Pomnikiem Niepodległości..
Zdjęcie osób zgromadzanych pod Pomnikiem Niepodległości.
Zdjęcie osób przy przydrożnej kapliczce.
Zdjęcie spacerujących chłopców.
Zdjęcie przedstawia osoby i strażaków wędrujących wzdłuż ulicy.